گربه‌ها برای فروش در بازاری در شرق آسیا. فروش به‌صورت زنده‌فروشی به رستوران‌ها و یا کشتار و پوست‌کنی و عرضه در محل به‌شکل گوشت تازه.

گوشت گربه به گوشت تهیه شده از گربه‌های خانگی برای مصرف انسان گفته می‌شود. در برخی از کشورها خوردن گوشت گربه به طور معمول و روزمره انجام می‌شود؛ در حالی که در دیگر کشورها فقط از گوشت گربه در اوج ناامیدی و در زمان جنگ یا فقر استفاده می‌شود. گوشت گربه در بیشتر فرهنگ‌ها، از خوردنی‌های تابو است.

آفریقا

در برخی از فرهنگ‌های کامرون، مراسم گربه‌خواری ویژه‌ای با باور دستیابی به شانس دیده شده است.

جستارهای وابسته