گودرزیان
اطلاعات کلی
نام خاندان گودرز
مؤسس قبیله کشواد
برزگان قبیله کشواد، گودرز
نوع زندگی یکجانشینی و چادرنشینی
ملیت ایران
سایر اطلاعات
آیین مهرپرستی

گودرزیان یکی از خاندانهای پهلوانی در شاهنامهاند که از نسل گودرز پسر کشواد هستند. اصالت گودرزیان در ادوار بعد به اشکانی منتسب شده‌ است ولی پیشینه‌ آنها بسیار مقدم‌تر از دوره اشکانی می‌باشد.

گودرزیان در شاهنامه

این خاندان بر اثر دلاوریهای بسیار به داستان‌های حماسی ملی ایران راه یافتند. گودرزیان که شامل خود گودرز و پسرانش رُهام و گیو وهژیر و بهرام و ... نوادگانش بیژن و فرهاد و ... بودند. پسران گودرز در جنگهای بسیاری در سپاه ایران مشارکت کردند و دلاوری‌های زیادی بروز دادند از جمله جنگ با خاقان چین و کاموس کشانی و جنگ با تورانیان که به علت خونخواهی سیاوش بود شرکت و در اغلب جنگ‌ها مانند جنگ دوازده رخ خود گودرز سپهسالار سپاه ایران بود. در شاهنامه از زبان گیو آمده است که هفتاد و هشت برادر دارد

نیای بزرگ گودرزیان کشواد بود، او احتمالا در زمان فریدون می‌زیست ولی صراحتاً در آن دوران از ایشان نامی نیامده است . در زمان نوذر و پس از واقعه جنگ پشنگ کشواد از جمله نام‌آوران ایرانی است که هنگام فتح ری توسط لشکر افراسیاب، با سایر نامداران ایرانی در زابل نزد زال بسر می‌برند. البته چون تمام کشورهای ایران مفتوح افراسیاب شده‌ بودند همهٔ بزرگان و حاکمان ایرانی در این زمان پناهندهٔ به زال هستند از جمله طوس و گستهم فزندان شاه مقتول ایران:

ازان پس به اغریرث آمد پیام که ای بَرمنش مهتر نیک‌نام
به گیتی به گفتار تو زنده‌ایم همه یک به یک مر ترا بنده‌ایم
تو دانی که دستان به زابلستان بجایست با شاه کابلستان
چو برزین و چون قارن رزم‌زن چو خرّاد و کشواد لشکرشکن

شجره‌نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کاوه آهنگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کشواد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گودرز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گیو
 
 
رهام
 
 
بهرام
 
هجیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیژن
 
 
فرهاد

الگو:کشورهای شاهنامه