گُلاج نانی است نازک مانند کاغذ که از نشاسته و سفیده تخم مرغ درست می‌کنند. نان گلاج را بیشتر در قدیم در ایران درست می‌کرده اند و آن را در شربت قند و نبات ترید کرده و می‌خوردند. گلاج در شربت را لابرلا می نامیدند.