گروه → ۱۳
↓ دوره
۲ 5
B
۳ 13
Al
۴ 31
Ga
۵ 49
In
۶ 81
Tl

گروه بور، یکی از گروه‌های جدول تناوبی از عناصر شیمی در گروه ۱۳ جدول تناوبی استاندارد است. گروه بور شامل عناصر بور B، آلومینیم Al، گالیم Ga، ایندیم In و تالیم Tl می‌باشد.

Wikipedia contributors, "Boron group," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August ۲۴, ۲۰۱۰).