گردشگری جنسی زنانه
Female Sex Tourism Map.gif
جای‌هایی که در گردشگری جنسی زنانه می‌باشد
دیگر موضوعات:
Romance Tourism
گردشگری جنسی

گردشگری جنسی زنانه اشاره به گردشگری جنسی دارد که توسط زنان انجام می‌شود.