کلمهٔ گُرجی در معانی زیر کاربرد دارد:

افراد

مکان‌ها