گاهنامه منبعی است که رویداد‌ها را به ترتیب تاریخ و به صورت کوتاه بیان می‌کند.

 کاغذ یا دفتری که در آن حساب روزها و ماه‌ها و سال‌ها را چاپ می‌کنند؛ تقویم.

برای این امر می‌توانید از برنامه اندروید استفاده کنید.

جستارهای وابسته