ژول بر مول(به انگلیسی: joule per mole)(نماد: J/mol, J·mol) یک واحد فرعی SI است که برای بیان انرژی یونش، گرمای نهان تبخیر و گرمای گداخت استفاده می‌شود.

Wikipedia contributors, "Joule per mole," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed April 4, 2009).