کیر کلمه‌ای زننده در زبان فارسی برای اشاره به اندام جنسی نر است که به مرور کاربردهای دیگری نیز یافته‌است. در برخی فرهنگ‌های لغت، این کلمه با وصف «مستهجن» یا «زننده» یا «زشت و مخالف ادب عمومی» توصیف شده‌است.

برخی اصطلاحات

  • کیر خر: نادان، ابله
  • به کیر گاو زدن: حرام کردن
  • به کیرم: بی‌اعتنایی یا تنفر نسبت به وقوع عملی
  • کیر گاو: کنایه از تازیانه

جستارهای وابسته