ساختار شیمیایی بتا کاروتن. یازده پیوند دوگانه مزدوج که کروموفور این ملکول را تشکیل می‌دهند، در شکل به رنگ قرمز نشانه گذاری شده‌اند.

رنگ‌بر یا کروموفور (به انگلیسی: Chromophore) بخشی از ملکول است که باعث بروز رنگ در آن می‌شود. رنگی دیده شدن زمانی اتفاق می‌افتد، که ماده طول موج مشخصی از نور مرئی را جذب کرده و مابقی را عبور داده یا بازتاب کند. کروموفور در واقع ناحیه‌ای از ملکول است که در آن اختلاف تراز انرژی دو اوربیتال ملکولی در محدودهٔ انرژی طیف مرئی قرار می‌گیرد. نور در اثر برخورد به ملکول می‌تواند توسط الکترون جذب شده و باعث برانگیختگی آن از حالت پایه به حالت برانگیخته شود.

درملکول‌های زیستی‌ای که وظیفهٔ تشخیص نور یا به دام انداختن آن را دارند؛ کروموفور ناحیه‌ای از ملکول است، که در اثر برخورد نور دچار تغییر آرایش فضایی می‌شود.

جستارهای وابسته