کتاب روت (به زبان عبری: מגילת רות) یکی از کتاب‌های کتاب مقدس عبری تنخ, یا عهد عتیق است. در ترتیب یهودی(تنخ) این کتاب در کتویم، سومین بخش تنخ، قرار دارد و در عهد عتیق کتاب روت میان کتاب داوران و ۱ سموئل قرار می‌گیرو. کتاب روت به نسبت دیگر کتب، کتاب کوچکی محسوب می‌شود و فقط چهار بخش دارد. این کتاب به روت منتسب است و گویا هدف مصنف آن بیان‌کردن نسب‌نامه داوود بوده‌است.

  • Wikipedia contributors, "Book of Ruth," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August 15, 2011).

کتاب روت
پیشین:
غزل غزل‌های سلیمان
تنخ پسین:
مراثی
پیشین:
کتاب داوران
عهد عتیق
مسیحی
پسین:
۱-۲ سموئیل