کانون نشر حقایق اسلامی، از تشکل‌های مذهبی- سیاسی در مشهد که کار خود را از ده ۱۳۲۰ ش با همت محمدتقی شریعتی آغاز نمود.

نخستین جرقه‌های نوگرایی دینی در مشهد بازگشایی دفتر انجمن تبلیغات اسلامی در این شهر بود. جلسات افراد وابسته به این انجمن، توانست راه را برای فعالیت‌های بعدی این چنینی از جمله کانون نشر حقایق باز کند. در پی آن کانون نشر حقایق که مرکز پقل فعالیت‌های آن دایره مدار شخص محمدنقی شریعتی بود شکل گرفته و با همراهی وی و هوادارانش به فعالیت پرداخت.

این تشکل در واقع استحکام پایه رویکرد نوگرایانه به دین در شهر مشهد بوده و وجود آن منشاء تحول در این زمینه شد. در کنار آن، فعالیت‌های آن احیاناً از سوی برخی افراد سنتی مورد انتقاد قرار می‌گرفت. از اساسی‌ترین اهداف آن مبارزه با توده‌ای‌ها عنوان شده‌است.

کانون نشر حقایق، در دو جبهه فعالیت داشت؛ از یک سو علیه مارکسیست‌ها و از سوی دیگر مبارزه با قشری‌ها.

شریعتی با فعالیت در این کاونون توانست جوی از روشنفکری صادق مذهبی و سیاسی و اندیشه‌های صخیخ اسلامی را بخصوص در طبقه جوان تحصیل کرده ایجاد کند.


این کانون، از موسساتی بود که تلاش می‌کرد اسلام را به یک دین عملگرا و راهبردی تبدیل کرده و از انزوای رضاخانی که دچار آن شده بود برهاند.

همچنین با حسینیه ارشاد، در زمانی که مطهری مدیریت آن را بر عهده داشت، رابطه داشت.

این تشکل، بعد از حوادث سال ۴۲ تعطیل شده و دیگر اجازهٔ فعالیت به آن داده نشد.

  • تاریخ شفاهی کانون نشر حقایق اسلام، پروین منصوری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴.