برکلیمکالیفرنیماینشتینیم
Dy

Cf

(Uqo)
ظاهر
نقرهy
A very small disc of silvery metal, magnified to show its metallic texture
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد کالیفرنیم، Cf، 98
تلفظ به انگلیسی ‎/ˌkælᵻˈfɔːrniəm/‎
KAL-ə-FOR-nee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه آکتینیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]], ۷, f
جرم اتمی استاندارد (251) g·mol
آرایش الکترونی [Rn] 5f 7s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 15.1 g·cm
نقطه ذوب 1173 K, 900 °C, 1652 °F
نقطه جوش 1743 K, 1470 °C, 2678 °F
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 2, 3, 4
الکترونگاتیوی 1.3 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 608 kJ·mol
متفرقه
عدد کاس 7440-71-3
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های کالیفرنیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Cf syn 333.5 d SF - -
α 6.361 Cm
Cf syn 351 y SF - -
α 6.295 Cm
Cf syn 13.08 y α 6.128 Cm
SF - -
Cf syn 898 y α 6.176 Cm
Cf syn 2.645 y α 6.217 Cm
SF - -
Cf syn 17.81 d β 0.285 Es
α 6.124 Cm
Cf syn 60.5 d SF - -
α 5.926 Cm
کالیفرنیوم

کالیفرنیوم (Californium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Cf و عدد اتمی آن ۹۸ است.

خواص فیزیکی عنصر کالیفرنیم :