سنگ قولنج.

سنگ قولَنج یکی از دو سنگی است که اصطلاحاً یشم نامیده می‌شوند. در زبان روزمره سنگ قولنج و یشم سبز، هر دو را یشم می‌گویند.

سنگ قولنج یک کانی پیروکسین با ترکیب NaAlSi2O6 است. این سنگ یک سنگ کج‌نوری است.

  1. ^ Jadeite
  2. ^ monoclinic

Wikipedia contributors, "," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed January 20, 2008).