چنگمال یکی از خوراک‌ها و دسرهای سنتی استان کرمان است. این خوراک از خرما یا رُطب، نان سنتی محلی، و روغن حیوانی تشکیل شده است. برای تهیه آن ، نان و خرما به قطعات کوچک خورد شده و با روغن چنگ زده می‌شود؛ سپس بصورت قطعات استوانه‌ای شکل داده می‌شود.