طرح کلی یهودیت:

یهودیتدین, فلسفه و طریقت قوم یهود, برپایه قوانین عتیق موسی.

کتاب‌ها و شخصیت‌های مقدس

تاریخ یهودیت

دوره پیش پادشاهی

 • تاریخ قوم اسرائیل – قوم بنی‌اسرائیل بازماندگان قبایلی هستند که ابتدا در حدود ۴۰۰۰ سال پیش در جنوب بین‌النهرین ساکن بوده‌اند، بعد به سرزمین کنعانیان(فنیقیهای‌ها)و سپس به مصر مهاجرت کرده‌اند.
 • اسطوره اوگاریتی – منطقه شرق مدیترانه توسط مردمانی محل سکونت شد. ایشان زمینشان را کانانائوم نام گرفت.
 • ادیان سامی باستانی – واژه دین‌های سامی باستان٬ شامل ادیان چندخدایی مردم سامی زبان شرق نزدیک و شمال شرقی آفریقا می‌شود.

دوره سلطنت

پادشاهی متحده

 • هیکل سلیمان – پرستش‌گاه اورشلیم بر اساس کتاب مقدس اولین معبد باستانی یهود بوده که در اورشلیم و یر روی تپه صهیون قرار داشته است تا زمانی که در سال ۵۸۷ قبل از میلاد توسط بخت النصر بابلی تخریب می‌شود.
 • الوهیم – نام مفرد و جمع که در عبری باستان و مدرن معنی خدا یا خدایان می‌دهد.
 • بعل – واژه سامی بمعنای سرور و آقا که در شرق مدیترانه باستان نام خدایان محافظ شهرها بود.
 • طالوت – اولین پادشاه پادشاهی متحد اسراییل بود.
 • داوود – دومین شاه یهود.
 • سلیمان – آخرین شاه پادشاهی متحد.

سلطنت داوود

بازگشت از اسارت

گسترش یهودیت قانون‌دار

یهودیت خاخامی

دیگر: تنائیم, آمورائیم, تلمود و مبدا مسیحیت

شاخه‌ها و تقسیمات

تلمود و قوانین شفاهی

تفکر یهودی، عرفان و اخلاق

مناجات نامه

خاخامیت

کارهای جئونیم

جئونیم خاخام سورا و پومبدیطا بابل (دولت‌شهر) (۶۵۰-۱۲۵۰) :

تورات کلاسیک و تفسیر تلمود

تورات کلاسیک و/یا تفسیر تلمود توسط این اشخاص نگارش شده:

روزهای مقدس

فلسفه و قضا

قانون

جزا در تورات

زندگی

شریعت در تغذیه و پوشش

 • کوشر
  • حیوانات کوشر در یهودیت
  • ماهیهای کوشر در یهودیت
  • غذاهای کوشر
  • شراب کوشر
 • ماشگیچ
 • شیر و گوشت در یهودیت
 • شچیتا (قربانی)
 • هچشر
 • بزی‌خواری در یهودیت

عرفان و باطن

نامهای خدا در یهودیت:

مقالات و ادعیه در یهودیت

تعامل با سایر ادیان و فرهنگ ها