پپی دوم نفرکارع
پادشاه دودمان ششم
تندیسی از جنس رخام گچی که شهبانو آنخسن‌مریرع دوم را به همراه پسرش پپی دوم نشان می‌دهد
فرعون مصر باستان
دوران ۲۲۷۸-۲۱۸۴ پ. م. در دودمان ششم 
پس از مرنرع یکم
پیش از مرنرع دوم
همسر(ان) نیث، ایپوت دوم، آنخسن‌پپی سوم، آنخسن‌پپی چهارم، و اوچبتن
تولد ۲۲۸۴ پ. م.
مرگ ۲۱۸۴ پ. م. (۱۰۰ سال)
آثار بر جای مانده هرم در جنوب سقاره

پپی دوم فرعونی از دودمان ششم مصر است. آنچه که درباره این شاه مشخص است آن است که او زمان بسیار زیادی زندگی کرد. مان‌تو طول دوران فرمانروایی او را ۹۴ سال ذکر می‌کند و عمرش را نیز ۱۰۰. مصرشناسان اغلب دوران فرمانروایی او را میان سال‌های ۲۲۷۸ تا ۲۱۸۴ پیش از میلاد و هنگام زندگیش را سال‌های ۲۲۸۴ تا ۲۱۸۴ پ. م. می‌دانند.

تبارشناسی

به طور سنتی باور بر این بوده است که پپی دوم پسر پپی یکم و شهبانو آنخسن‌پپی دوم بوده با این حال سنگ سقاره جنوبی اطلاعاتی در بر دارد که این تصور را با مشکل مواجه می‌کند. در این سنگ مرنرع یکم برای دورانی برابر با ۱۱ سال فرمانروایی کرد. در کاوش‌های صورت گرفته در مجموعه آرامگاه شخبانو آنخسن‌پپی دوم در سقاره مشخص شد که او پس از مرگ پپی یکم با مرنرع نیز ازدواج کرده و همسر نخست شاه گردیده. نوشته‌های بسیاری بر روی سنگ‌های این مجموعه القاب شهبانو آنخسن‌پپی دوم را چنین می‌خوانند:

همسر شاه از هرم پپی یکم، همسر شاه از هرم مرنرع، همسر شاه از هرم پپی دوم.

از این رو امروزه بسیاری از تاریخ‌دانان بر این باورند که به احتمال زیاد پپی دوم پسر مرنرع بوده است.