پاپی نام یکی از ایل‌های لر ساکن جنوب لرستان است. پراکندگی جمعیتی پاپی‌ها به گونه‌ای است که در جنوب استان لرستان و بخش‌هایی از شمال خوزستان و گروهی در بویر احمد ساکن هستند. پاپی‌ها از نظر فرهنگ و آداب و رسوم نزدیکترین ایل لر کوچک به لرهای بختیاری می‌باشند.

وجه تسمیه

علت نامگذاری این ایل به درستی مشخص نیست. برخی پاپی را کوتاه شده پاپیر به معنی کنار و پیرامون پیر دانسته‌اند. بنابر روایات محلی نام پاپی به علت وجود بقعه شاهزاده‌احمد است زیرا خادمان این بقعه پاپی نامیده می‌شوند. گروهی دیگر گفته‌اند هنگامی که شاهزاده‌احمد، از اعقاب امام موسی کاظم، وارد این منطقه شد، مردم از او پیروی کردن از این رو به آن‌ها پاپَی به معنای پیرو گفته شد اما چون تلفظ پاپَی سخت بود به مرور زمان به پاپی تبدیل شد. این روایت به علت نامشخص بودن زمام زندگی شاهزاده احمد و فاصله او تا امام موسی کاظم نمی‌تواند قابل اعتنا باشد. به نظر می‌رسد پاپی در اصل برگرفته از پاپا که در زبان لری به معنای پدربزرگ است، بوده باشد. عده‌ای دیگر نام این طایفه را برگرفته از نام پاپادینار (پاپاانار) و می‌گویند که او در ۸۰۰ سال پیش می‌زیسته و مدفن او در کوه هشتادپهلو یعنی محل زندگی ایل پاپی است.

سکونتگاه

سکونتگاه اصلی ایل، بخش پاپی در جنوب شهرستان خرم‌آباد است. از دیگر سکونتگاه‌های ایل پاپی خارج از محدوده استان لرستان می‌توان به بخش الوار گرمسیری در شمال شهرستان اندیمشک اشاره کرد.

طوایف

ا ت) طایفه خدمه: شامل تیره‌های: تاجدی وند، سیدوند، بلبون، خیزوند. ث) طایفه بگری: شامل تیره‌های:کله، نظر، درویش، عوض، جعفر، رستم… ۲شعبهٔ مناصر: بزرگتر از ه پنج تیره به نامهای (علیداد، مرادی، محمدرضا، کرم و ولی بک) تقسیم می‌شود. مکان زندگی طایفه مالزیری را در منطقه عمومی وارک ب) شعبهٔ هادی: شامل طوایف یاقوند و خدمه می‌باشد که وابسته به خوانین هادی و زیر آنان اداره می‌شدند.

پ) طایفه یاقوند: شامل تیره‌های:شهلیاروند، ملکعلی وند، سوز علی وند، ماریفوند، امرعلیوند، قاسمعلیوند، نظرعلیوند، قورچعلیوند، چپ، سراوی توضیح در مورد طایفه یاقوند (یعقوب وند): یعقوب ۵ پسر بنامهای تالی، قیامس، تاریف، سهراب و شهلیار (شهریار) داشته‌اند که امروزه نوادگان تالی به نام نوه‌های وی ملک علی (پرجمعیت‌ترین تیره طایفه یعقوبوند)، امرعلی، نظرعلی و قورچعلی، نواده‌های قیامس به (قاسمعلی وند، سبزعلی وند و عبدالعلی «معروف به چپ»)، نوادگان تاریف به نام تنها پسرش ماریف و نواده‌های سهراب به سرابی و نوادگان شلیار (شهریار) به شلیارون (شهلیاروند) معروف هستند. ت) طایفه خدمه: شامل تیره‌های: تاجدی وند، سیدوند، بلبون، خیزوند. ث) طایفه بگری: شامل تیره‌های:کله، نظر، درویش، عوض، جعفر، رستم… ۲شعبهٔ مناصر: بزرگتر از شعبهٔ هادی بوده است و شامل طوایف :مدهنی، لیریایی، گراوند، کشوری و مالزری و یاراحمدی می‌باشد الف) طایفه مدهنی: شامل هادی بوده است و شامل طوایف :مدهنی، لیریایی، گراوند، کشوری و مالزری و یاراحمدی می‌باشد الف) طایفه مدهنی: شامل مالزیری را در منطقه عمومی وارک ب) ه پنج تیره به نامهای (علیداد، مرادی، محمدرضا، کرم و ولی بک) تقسیم می‌شود. مکان زندگی طایفه مالزیری را در منطقه عمومی وارک ب) شعبهٔ هادی: شامل طوایف یاقوند و خدمه می‌باشد که وابسته به خوانین هادی و زیر آنان اداره می‌شدند. ین ایل شامل ۲۵ طایفه استه پنج تیره به نامهای (علیداد، مرادی، محمدرضا، کرم و ولی بک) تقسیم می‌شود. مکان زندگی طایفهه پنج تیره به نامهای (علیداد، مرادی، محمدرضا، کرم و ولی بک) تقسیم می‌شود. مکان زندگی طایفه مالزیری را در منطقه عمومی وارک ب) شعبهٔ هادی: شامل طوایف یاقوند و خدمه می‌باشد که وابسته به خوانین هادی و زیر آنان اداره می‌شدند.

الف) طایفهٔ ه پنج تیره به نامهای (علیداد، مرادی، محمدرضا، کرم و ولی بک) تقسیم می‌شود. مکان زندگی طایفه مالزیری را در منطقه عمومی وارک ب) شعبهٔ هادی: شامل طوایف یاقوند و خدمه می‌باشد که وابسته به خوانین هادی و زیر آنان اداره می‌شدند.

پ) طایفه ین ایل شامل ۲۵ طایفه استه پنج تیره به نامهای (علیداد، مرادی، محمدرضا، کرم و ولی بک) تقسیم می‌شود. مکان زندگی طایفهه پنج تیره به نامهای (علیداد، مرادی، محمدرضا، کرم و ولی بک) تقسیم می‌شود. مکان زندگی طایفه مالزیری را در منطقه عمومی وارک ب) شعبهٔ هادی: شامل طوایف یاقوند و خدمه می‌باشد که وابسته به خوانین هادی و زیر آنان اداره می‌شدند.

پ) طایفه یاقوند: شامل تیره‌های: ملکعلی وند، سوز علی وند، چپوند، کشوری و مالزری و یاراحمدی می‌باشد الف) طایفه مدهنی: شامل هادی بوده است و شامل طوایف :مدهنی، لیریایی، گراوند، کشوری و مالزری و یاراحمدی می‌باشد الف) طایفه مدهنی: شامل: از نواده‌های پاپادیندار «پاپادینار» می‌باشد. طایفه مالزیری به پنج تیره به نامهای (علیداد، مرادی، محمدرضا، کرم و ولی بک) تقسیم می‌شود. مکان زندگی طایفه مالزیری را در منطقه عمومی وارک ب) شعبهٔ هادی: شامل طوایف یاقوند و خدمه می‌باشد که وابسته به خوانین هادی و زیر آنان اداره می‌شدند.

ه‌های:درشوند وتاوه‌ای

جمعیت

طبق آخرین سرشماری عشایری ایران در سال ۱۳۶۶جمعیت چادرنشینان پاپی بالغ بر۱٫۱۶۶ خانوار برآورد شده است.