پانیک (به انگلیسی: Panic) احساس ناگهانی ترس است به طوری که بر عقل چیره شده و از افکار منطقی ممانعت می‌کند.