پاسور می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • ورق‌های بازی
  • چهاربرگ یا بازی پاسور
  • پاسوَر، نگارش دیگری از واژه "پاس‌وَر" که از سوی نیروی انتظامی به جای واژه پلیس برگزیده شده