وزارت فرهنگ در بسیاری از دولت‌ها، یکی از وزارتخانه‌های کابینه است.

نمونه‌ها

وزارتخانه‌های سابق یا منحل‌شده