دکتر وحید عسگری متولد ۱۳۵۹/۰۱/۰۸ دکترای مدیریت از دانشگاه منچستر انگلیس دارای ۱۸ مقاله معتبر در زمینه سیاست و اقتصاد

استاد برگزیده سال ۲۰۱۵ دانشگاه منچستر

شماره تماس انگلیس ۰۰۴۴۷۴۴۹۹۱۰۷۰۷

شماره تماس ایران ۰۰۹۸۹۰۳۷۲۷۱۳۸۷