واکنش افزایشی کلر و اتیلن

واکنش افزایشی (به انگلیسی: Addition reaction) گونه ای از واکنش شیمیایی است که طی آن دو یا چند مولکول ساده با یکدیگر ادغام شده و تشکیل مولکول بزرگتری را می دهند.این نوع از واکنش ها تنها در مولکول هایی صورت می گیرد که دارای پیوند های دوگانه و سه گانه باشند.