نماد (یکا) بسامد، Hz
Hz (هرتز) ۱۰ یا ۱
kHz (کیلوهرتز) ۱۰
MHz (مگاهرتز) ۱۰
GHz (گیگاهرتز) ۱۰
THz (تراهرتز) ۱۰
PHz (پتاهرتز) ۱۰
EHz (اگزاهرتز) ۱۰
ZHz (زتاهرتز) ۱۰
YHz (یُتاهرتز) ۱۰

هرتز یکای سنجش بسامد در سیستم آحاد SI است و برابر است با cycle/s و یا s. این واحد به یاد فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز، هرتز نامیده شده است.

Wikipedia contributors, "Hertz," Wikipedia, The Free Encyclopedia,