هاگدان خزه‌ها (به صورت پوشینه‌ای).

هاگدان یا اسپورانژ ساختاری گیاهی یا قارچی است که تولید هاگ می‌کند. هاگدان‌ها را می‌شود در گیاهان نهان‌دانه، بازدانه، سرخس‌ها، خزه‌ها، جلبک‌ها و قارچ‌ها یافت.

به مجموعه چند هاگدان، هاگینه گفته می‌شود.

Wikipedia contributors، "Sporangium،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، (accessed January ۱۹، ۲۰۰۸).