دید به طرف شمال از خیابان نواب

نواب محله‌ای در جنوب غربی بخش مرکزی تهران است.