نمود (به انگلیسی: Aspect) در زبان‌شناسی به مقوله‌ای گفته می‌شود که نشان‌دهندهٔ نوع احساس متکلم از ساختار زمانی یک عمل است.

برای نمونه در فارسی زمانی که یک عمل در یک دورهٔ زمانی به طور پیاپی انجام شده باشد نمود استمراری استفاده می‌شود که نشانهٔ آن پیشوند می- است.

نشانه‌ای مانند می- فارسی که برای این منظور استفاده می‌شود در زبان‌شناسی «نقش‌نما» نام دارد. پیشوند ing- انگلیسی که به فعل‌ها می‌چسبد نیز یکی از نقش‌نماها برای نمود است.

مقولهٔ نمود در زبان‌های گوناگون وجود دارد ولی همیشه با یک نشانهٔ تصریفی (نقش‌نما) نشانه‌گذاری نشده‌است. در بسیاری از زبان‌ها نشانهٔ زمان فعل با نشانه نمود آمیخته‌است.

در زبان‌های هندواروپایی مقولهٔ نمود بیشتر در زبان‌های اسلاوی مطرح است زیرا در این زبان‌ها نشانه‌های تصریفی قابل مشاهده‌ای برای نمود وجود دارد.

گونه‌ها

نمود به دو گونه است:

بنابراین باید در نظر داشت که در سخن از نمود واژگانی که از معنای فعل اصلی جمله ناشی میشود مفاهیمی همچون لحظه‌ای یا ایستا بودن افعال مورد بحث قرار می‌گیرد در حالیکه در نمود دستوری سخن از امکانات دستوریِ زبان مانند پیشوندهای تصریفی و فعل‌های معین است که نمود را فرامی‌دهند. به عبارت دیگر میتوان گفت نمود واژگانی تظاهر صوری ندارد گرچه در برخی زبانها نمود واژگانی هم تظاهر صوری دارد.

به نمود دستوری و واژگانی جمعاً نمودینگی گفته می‌شود.

منابع و پانویس‌ها