نمایشگاه هوایی پاریس قدیمی ترین نمایشگاه صنایع هوایی جهان می باشد که در سال ۱۹۰۹ میلادی پایه گذاری شده است.
نکته جالب در خصوص نمایشگاه سال ۲۰۱۳ عدم حضور جت های جنگنده آمریکایی به دلیل توقیف بود.

References

Notes