متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.

نقاط در نصف‌النهار شرقی ۹۰°

نصف‌النهار ۹۰ درجه شرقی ۹۰مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۶ساعت و ۰دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد.

این نصف‌النهار از قطب شمال شروع واز مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود.

جستارهای وابسته