نماد خدای رومانیایی مارس که نشان جنس مذکر محسوب می شود.

در بیشتر موجودات زنده به خصوص موجودات تکامل یافته، دو جنسیت مشاهده می‌شود: نر (مذکر) و ماده (مونث). وظیفه جنس نر معمولاً بارورسازی جنس ماده است. و جنس ماده نیز وظیفه زایش را برعهده دارد.

جستارهای وابسته