مرامنامه یا منشور اخلاقی سندی است رسمی که اصول اخلاقی و شئونِ معنوی و ارزشی یک نهاد یا گروه در آن قید شده است. در این سند انتظاراتی که نهاد یا گروه از نظر رفتارهای اخلاقی از افراد دارد نیز نوشته می‌شود.

از دیدگاه صاحب نظران نظام اداری، یک سازمان باید علاوه بر وظایف تشکیلاتی، فلسفه و رسالت اجتماعی نیز داشته باشد .

- فلسفه و رسالت هر سازمان موجب پرورش هوشمندی، پختگی و ژرف نگری کارکنان می‌شود به گونه ای که اندیشه‌های کارکنان و اساتید و دانشجویان آنان را در چارچوب انسانی و اجتماعی قرار می دهد تا بتوانند رفتارشان را در همان ساختار بروز دهند . باید برای انجام رسالت همگانی سازمان با یکدیگر سخت تلاش کنند و این فلسفه و رسالت را منشور اخلاقی می نامند .

- همه افراد جامعه قابل احترام هستند و نیازمندند که خویشتن را ارزشمند ببینند و این ارزشمندی بر پایه ای محکم استوار است و پابرجاترین و سالم‌ترین عزت نفس بر پایه احترامی که مستحق آنیم استوار است نه بر اساس شهرت یا آوازه ظاهری و تملق‌ها .

منشور اخلاقی بر دو وجه استوار است :

۱ – کسانی که به‌عنوان مشتری و یا ارباب رجوع یک سازمان بصورتهای مختلف با سازمان ارتباط دارند .

۲ – کسانی که ارائه خدمت به مراجعان را بر عهده دارند .

محورهای منشور اخلاقی بر پایه :

۱ – نظم و انضباط در محل کار

۲ – آراستگی ظاهری

۳ – وقت‌شناسی

۴ – برخورد خوب با ارباب رجوع و رعایت ادب و احترام و نزاکت

۵ – انجام امور بر اساس عدل و انصاف

۶ – انجام امور ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن

خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان با رعایت منشور اخلاقی در انجام هر چه بهتر امور بر اساس ضوابط و مقررات در پویایی و رشد چشمگیر سازمان نقش دارند .