مذی

مایعی که قبل از منی از مثانه مرد خارج می‌شود را مذی یا مایع پیش‌منی گویند. این مایع فاقد اسپرم می‌باشد.

مقدار آن معمولاً کم و در بعضی مواقع نسبتاً زیاد است.

مذی، در اصل، به معنای آبی است که از روزنه حوض بیرون می‌رود.

نگارخانه

جستارهای وابسته