محفظه احتراق در یک موتور توربوجت رولز رویس ننه

محفظه احتراق بخشی از موتور است که سوخت در آن می‌سوزد.