محرومیت نسبی یا Relative deprivation نظریه ای در علوم سیاسی برای توضیح علت بروز قیام‌ها و آشوبها در جامعه است. این نظریه اول بار توسط تد رابرت گر محقق و نویسنده آمریکایی در کتاب Why Men Rebel چاپ ۱۹۷۰ ارایه گردید. بر اساس این نظریه محرومیت نسبی «نتیجه تفاوت درک شده میان انتظارات ارزشی (خواسته‌ها) و توانایی‌های ارزشی (داشته‌های) افراد است».

منابع