متاماریزم (Metamerism) در حقیقت یک پدیده خطا در رنگرزی می باشد . این پدیده زمانی رخ می دهد که دو شیء در زیر یک منبع نوری همرنگ دیده شوند ولی در زیر منبع نوری دیگر غیرهمرنگ مشاهده شوند . مثلاً دو پارچه در زیر نور لامپ تنگستن سبز تیره و همرنگ به نظر می رسند ولی با بردن آن نمونه ها به زیر منبع نوری خورشید، یکی از پارچه ها کمی متمایل به قهوه ای دیده می شود و دیگری هنوز سبز سیر است .