لوز نوعی شیرینی که خود ا نواع مختلف دارد: لوز بادام، لوز گردو و عسل، لوز شیرازی، لوز عسل، لوز نارگیل.