لهجه شاهرودی از لهجه‌های زبان فارسی است که در استان سمنان و منطقه شاهرود به آن تکلم می‌شود.این لهجه از لهجه هایی است که به پهلوی نزدیک است. زبان مردم شاهرود که لهجه‌ای فارسی به شمار می‌رود با زبان‌های دیگر این استان مانند سمنانی و سنگسری کاملا تفاوت دارد. گویش شاهرودی جدا از استان سمنان در مناطقی از استان گلستان نیز رایج است.

نمونه واژگان

  • هنباشه= می شود
  • زنگیچه = آرنج
  • وَخِی = پاشو
  • پی یَر = پدر
  • نووایه = نوه های
  • زنگلاچو = (زردآلوی نرسیده)

منبع