اثری از ادوارد مانه

لاسیدن یا لاس‌زدن گونه‌ای برهم‌کنش میان دو نفر برای ابراز علاقه و یا برای سرگرمی و لذت است .

از لاس‌زدن غالباً به عنوان ابزاری برای ابراز علاقه و نیز سنجیدن علاقه طرف مقابل به هم‌نشینی‌ای که ممکن است به رابطه‌ای بلندمدت کشد، استفاده می‌شود. از سوی دیگر، ممکن است که لاس‌زدن تنها پیش‌درآمدی بر خفت‌وخیزی بی‌قیدوبند باشد که ادامهٔ رابطه‌ای در پی نمی‌دارد.

در شرایطی دیگر ممکن است که این کار فقط برای تفریح آنی کرده شود، بی آنکه غرضی در ایجاد رابطهٔ بیشتر باشد. این گونهٔ خاص لاس‌زدن گاه از سوی دیگران ناپسند دانسته می‌شود: یا از آن رو که ممکن است به نادرست جدی‌تر از آنچه هست تلقی شود یا اینکه اگر شخص در رابطه‌ای رمانتیک با فرد دیگری باشد، گونه‌ای «غدر کردن» در شمار آید.

کسانی که لاس می‌زنند، ممکن است به گونه‌ای سخن گویند یا رفتار کنند که مبین صمیمیتی بیشتر از آنچه مناسب رابطه‌است (یا مدت زمانی که ایشان یکدگر را می‌شناسند) باشد، بی‌آنکه هیچ کاری کرده یا سخنی گفته شود که هنجار جدی اجتماعی‌ای شکسته شود. یک روش برای تحقق چنین امری، القای یکی حسّ بازیگوشانه یا کنایهٔ زنانه است. سخنان دوپهلو که یک معنی آن رسماً مقبول‌تر است و معنی دیگر وسوسه‌آلودتر، ممکن است به کار گرفته شود.

محتویات

حکم اسلامی

در موردهای کلی، لاس زدن و به طور کلی ‍ملاعبه نیز یاد می‌کنند، - در اسلام حرام و گناه است، مگر با همسر. و در هر صورت با ریزش گشناب باید برای غسل اقدام کرد.

ریشه واژه

ریشه واژه لاس زدن در فارسی ممکن است با واژه لاس در زبان پشتو به معنی دست و دست کشیدن یکی باشد.

جستارهای وابسته