کبوترسانان
سن: میوسن آغازین - امروز
Rock Pigeon Columba livia 3264px.jpg
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
فرورده: نوآروارگان
راسته: کبوترسانان
لتهم، ۱۷۹۰
حانواده‌ها

متن را ببینید

کبوترسانان (Columbiformes) راسته‌ای از پرندگان در زیرردهٔ نومرغان و فرورده نوآروارگان است که شامل کبوترها. قمری‌ها، یاکریم‌ها، فاخته و باقرقره‌ها می‌شود. این پرندگان اغلب دانه‌خوار و حشره‌خوار هستند. دو تیرهٔ اصلی آن تیرهٔ باقرقره‌ایان (باقرقره‌ییان) و تیرهٔ کبوتریان است.

تیره‌ها

کبوترسانان شامل دو تیره کبوتریان و باقرقره‌ییان

کبوتریان

کبوتریان شامل دو سرده کبوترها و قمری‌ها

باقرقره‌ییان

گاه باقرقره‌ییان نیز جزو کبوترسانان دسته بندی می‌شوند.

فرهنگستان زبان فارسی. فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان ـ . بخش حوزه.

  • ، وب‌گاه کویرها و بیابان‌های ایران