فهرست شاخص جینی کشورها بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، اطلاعات‌نامه جهان، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تهیه شده‌است.

دسته‌بندی کشورها بر اساس ضریب جینی (۲۰۱۴)

شاخص کلی کشورها

تعریف‌ها

R/P ۱۰٪: نسبت متوسط درآمد ده درصد پولدارترین افراد به ده درصد از فقیرترین افراد جامعه

R/P ۲۰٪: نسبت متوسط درآمد بیست درصد پولدارترین افراد به بیست درصد از فقیرترین افراد جامعه

Gini: شاخص جینی

UN: سازمان ملل متحد

CIA: اطلاعات‌نامه جهان

World Bank: بانک جهانی

کشور UN R/P World Bank Gini CIA R/P CIA Gini
۱۰٪ ۲۰٪ ٪ سال ۱۰٪ سال ٪ سال

 افغانستان ۲۷/۸ ۲۰۰۸
 آلبانی ۷/۲ ۴/۸ ۲۹/۰ ۲۰۱۲ ۷/۲ ۲۰۰۴ ۲۶/۹ ۲۰۱۲ (حدودی)
 الجزایر ۹/۶ ۶/۱ ۳۵/۳ ۱۹۹۵ ۹/۶ ۱۹۹۵ ۳۵/۳ ۱۹۹۵
 آنگولا ۴۲/۷ ۲۰۰۸
 آرژانتین ۳۱/۶ ۱۷/۸ ۴۲/۷ ۲۰۱۴ ۳۵/۰ ۲۰۰۷ (ژانویه تا مارس) ۴۵/۸ ۲۰۰۹
 ارمنستان ۸/۰ ۵/۰ ۳۱/۵ ۲۰۱۴ ۲۵/۸ ۲۰۰۴ ۳۰/۳ ۲۰۱۲
 استرالیا ۱۲/۵ ۷/۰ ۳۴/۹ ۲۰۱۰ ۱۲/۷ ۱۹۹۴ ۳۰/۳ ۲۰۰۸
 اتریش ۶/۹ ۴/۴ ۳۰/۵ ۲۰۱۲ ۶/۸ ۲۰۰۴ ۲۶/۳ ۲۰۰۷
 جمهوری آذربایجان ۹/۷ ۶/۰ ۳۳/۷ ۲۰۰۸ ۹/۵ ۲۰۰۱ ۳۳/۷ ۲۰۰۸
 بحرین
 بنگلادش ۷/۵ ۴/۹ ۳۲/۰ ۲۰۱۰ ۷/۵ ۲۰۰۰ (حدودی) ۳۲/۱ ۲۰۱۰
 بلاروس ۶/۹ ۴/۵ ۲۶/۰ ۲۰۱۲ ۶/۹ ۲۰۰۲ ۲۶/۵ ۲۰۱۱
 بلژیک ۸/۲ ۴/۹ ۲۷/۶ ۲۰۱۲ ۸/۳ ۲۰۰۰ ۲۵/۹ ۲۰۱۳ (حدودی)
 بلیز ۵۳/۳ ۱۹۹۹
 بنین ۹/۴ ۶/۰ ۴۳/۵ ۲۰۱۲ ۹/۴ ۲۰۰۳ ۳۶/۵ ۲۰۰۳
 پادشاهی بوتان ۳۸/۷ ۲۰۱۲ ۳۸/۷ ۲۰۱۲
 بولیوی ۹۳/۹ ۴۲/۳ ۴۸/۴ ۲۰۱۴ ۱۵۷/۳ ۲۰۰۲ ۴۶/۶ ۲۰۱۲
 بوسنی و هرزگوین ۵/۴ ۳/۸ ۳۳/۰ ۲۰۰۷ ۵/۵ ۲۰۰۱ ۳۶/۲ ۲۰۰۷
 بوتسوانا ۴۳/۰ ۲۰/۴ ۶۰/۵ ۲۰۰۹ ۶۳/۰ ۱۹۹۳
 برزیل ۱۶ ۱۳ ۴۸/۴ ۲۰۱۴ ۱۴/۶ ۲۰۱۳ ۴۸/۷ ۲۰۱۳
 بلغارستان ۷/۰ ۴/۴ ۳۶/۰ ۲۰۱۲ ۸/۸ ۲۰۰۵ ۳۵/۴ ۲۰۱۲
 بورکینافاسو ۱۱/۶ ۶/۹ ۳۹/۸ ۲۰۰۹ ۱۱/۵ ۲۰۰۳ ۳۹/۵ ۲۰۰۷
 بوروندی ۱۹/۳ ۹/۵ ۳۳/۴ ۲۰۰۶ ۱۹/۳ ۱۹۹۸ ۴۲/۴ ۱۹۹۸
 کامبوج ۱۲/۲ ۷/۳ ۳۰/۸ ۲۰۱۲ ۱۲/۰ ۲۰۰۴ ۳۷/۹ ۲۰۰۸ (حدودی)
 کامرون ۱۵/۷ ۹/۱ ۴۲/۸ ۲۰۰۷ ۱۵/۴ ۲۰۰۱ ۴۴/۶ ۲۰۰۱
 کانادا ۹/۴ ۵/۵ ۳۳/۷ ۲۰۱۰ ۹/۵ ۲۰۰۰ ۳۲/۱ ۲۰۰۵
 کیپ ورد ۴۲/۷ ۲۰۰۷
 جمهوری آفریقای مرکزی ۶۹/۲ ۳۲/۷ ۵۶/۲ ۲۰۰۸ ۶۸/۱ ۱۹۹۳ ۶۱/۳ ۱۹۹۳
 چاد ۴۳/۳ ۲۰۱۱ ۴۳/۳ ۲۰۱۱ (حدودی)
 شیلی ۲۶/۲ ۱۵/۷ ۵۰/۵ ۲۰۱۳ ۳۲/۱ ۲۰۰۳ ۵۲/۱ ۲۰۰۹
 چین ۲۱/۶ ۱۲/۲ ۴۲/۲ ۲۰۱۲ ۲۱/۸ ۲۰۰۴ ۴۲/۲ ۲۰۱۲
 کلمبیا ۶۰/۴ ۲۵/۳ ۵۳/۵ ۲۰۱۳ ۵۶/۳ ۲۰۰۸ ۵۳/۵ ۲۰۱۲
 کومور ۶۴/۳ ۲۰۰۴
 جمهوری دموکراتیک کنگو ۴۲/۱ ۲۰۱۲
 جمهوری کنگو ۴۰/۲ ۲۰۱۱
 کاستاریکا ۲۳/۴ ۱۵/۶ ۴۸/۵ ۲۰۱۴ ۳۷/۳ ۲۰۰۳ ۵۰/۳ ۲۰۰۹
 ساحل عاج ۱۶/۶ ۹/۷ ۴۳/۲ ۲۰۰۸ ۱۷/۰ ۲۰۰۲ ۴۱/۵ ۲۰۰۸
 کرواسی ۷/۳ ۴/۸ ۳۲/۰ ۲۰۱۱ ۷/۲ ۲۰۰۳ (حدودی) ۳۲/۰ ۲۰۱۰
 کوبا
 قبرس ۳۴/۳ ۲۰۱۲ ۳۲/۴ ۲۰۱۳ (حدودی)
 جمهوری چک ۵/۲ ۳/۵ ۲۶/۱ ۲۰۱۲ ۵/۲ ۱۹۹۶ ۲۴/۹ ۲۰۱۲
 دانمارک ۸/۱ ۴/۳ ۲۹/۱ ۲۰۱۲ ۱۲/۰ ۲۰۰۰ (حدودی) ۲۴/۸ ۲۰۱۱ (حدودی)
 جیبوتی ۴۵/۱ ۲۰۱۲ ۴۰/۹ ۲۰۰۲
 جمهوری دومینیکن ۲۵/۳ ۱۴/۳ ۴۷/۱ ۲۰۱۳ ۱۸/۸ ۲۰۱۲ ۴۵/۷ ۲۰۱۲ (حدودی)
 اکوادور ۳۵/۲ ۱۷/۳ ۴۵/۴ ۲۰۱۴ ۱۷/۵ اکتبر ۲۰۰۶ ۴۸/۵ دسامبر ۲۰۱۳
 مصر ۸/۰ ۵/۱ ۳۰/۸ ۲۰۰۸ ۸/۰ ۲۰۰۰ ۳۰/۸ ۲۰۰۸
 السالوادور ۳۸/۶ ۲۰/۹ ۴۱/۸ ۲۰۱۳ ۵۵/۴ ۲۰۰۲ ۴۶/۹ ۲۰۰۷
 گینه استوایی
 استونی ۱۰/۸ ۶/۴ ۳۳/۲ ۲۰۱۲ ۱۱/۰ ۲۰۰۳ ۳۲/۹ ۲۰۱۳
 اتیوپی ۶/۶ ۴/۳ ۳۳/۲ ۲۰۱۰ ۶/۵ ۲۰۰۰ ۳۳/۰ ۲۰۱۱
 اتحادیه اروپا ۳۰/۶ ۲۰۱۲ (حدودی)
 فیجی ۴۲/۸ ۲۰۰۸
 فنلاند ۵/۶ ۳/۸ ۲۷/۱ ۲۰۱۲ ۵/۷ ۲۰۰۰ ۲۶/۸ ۲۰۰۸
 فرانسه ۹/۱ ۵/۶ ۳۳/۱ ۲۰۱۲ ۸/۳ ۲۰۰۴ ۳۰/۱ ۲۰۱۳
 گابن ۴۱/۵ ۲۰۰۵
 گامبیا ۲۰/۲ ۱۱/۲ ۴۷/۳ ۲۰۰۳ ۲۰/۶ ۱۹۹۸ ۵۰/۲ ۱۹۹۸
 گرجستان ۱۵/۴ ۸/۳ ۴۰/۰ ۲۰۱۳ ۱۵/۲ ۲۰۰۳ ۴۶/۰ ۲۰۱۱
 آلمان ۶/۹ ۴/۳ ۳۰/۱ ۲۰۱۱ ۶/۹ ۲۰۰۰ ۲۷/۰ ۲۰۰۶
 غنا ۱۴/۱ ۸/۴ ۴۲/۸ ۲۰۰۶ ۱۳/۷ ۱۹۹۹ ۴۲/۳ ۲۰۱۲–۲۰۱۳
 یونان ۱۰/۲ ۶/۲ ۳۶/۷ ۲۰۱۲ ۱۰/۴ ۲۰۰۰ (حدودی) ۳۴/۴ ۲۰۱۳ (حدودی)
 گواتمالا ۳۳/۹ ۲۰/۳ ۴۸/۷ ۲۰۱۴ ۴۸/۲ ۲۰۰۲ ۵۵/۱ ۲۰۰۷
 گینه ۱۰/۵ ۶/۶ ۳۳/۷ ۲۰۱۲ ۲۱/۶ ۲۰۰۶ ۳۹/۴ ۲۰۰۷
 گینه بیسائو ۱۹/۰ ۱۰/۳ ۵۰/۷ ۲۰۱۰ ۸۴/۸ ۱۹۹۱
 گویان ۴۴/۵ ۱۹۹۸ ۲۶/۰ ۱۹۹۹ ۴۴/۶ ۲۰۰۷
 هائیتی ۵۴/۴ ۲۶/۶ ۶۰/۸ ۲۰۱۲ ۶۸/۱ ۲۰۰۱ ۵۹/۲ ۲۰۰۱
 هندوراس ۵۹/۴ ۱۷/۲ ۵۰/۶ ۲۰۱۴ ۳۵/۲ ۲۰۰۳ ۵۷/۷ ۲۰۰۷
 هنگ کنگ ۱۷/۸ ۹/۷ ۵۳/۷ ۲۰۱۱
 مجارستان ۵/۵ ۳/۸ ۳۰/۶ ۲۰۱۲ ۵/۶ ۲۰۰۲ ۲۴/۷ ۲۰۰۹
 ایسلند ۲۶/۹ ۲۰۱۲ ۲۸/۰ ۲۰۰۶
 هند ۸/۶ ۵/۶ ۳۵/۱ ۲۰۱۱ ۸/۶ ۲۰۰۴ ۳۵/۱ ۲۰۱۱
 اندونزی ۷/۸ ۵/۲ ۳۵/۶ ۲۰۱۰ ۷/۹ ۲۰۰۲ ۴۱/۰ ۲۰۱۵
 ایران ۱۷/۲ ۹/۷ ۳۷/۴ ۲۰۱۳ ۱۶/۹ ۱۹۹۸ ۴۴/۵ ۲۰۰۶
 عراق ۲۹/۵ ۲۰۱۲
 جمهوری ایرلند ۹/۴ ۵/۶ ۳۲/۵ ۲۰۱۲ ۹/۴ ۲۰۰۰ ۳۳/۹ ۲۰۱۰
 اسرائیل ۱۳/۴ ۷/۹ ۴۲/۸ ۲۰۱۰ ۱۱/۸ ۲۰۰۵ ۳۷/۶ ۲۰۱۲
 ایتالیا ۱۱/۶ ۶/۵ ۳۵/۲ ۲۰۱۲ ۱۱/۷ ۲۰۰۰ ۳۱/۹ ۲۰۱۲ (حدودی)
 جامائیکا ۱۷/۳ ۹/۸ ۴۵/۵ ۲۰۰۴ ۱۷/۰ ۲۰۰۴ ۴۵/۵ ۲۰۰۴
 ژاپن ۴/۵ ۳/۴ ۳۲/۱ ۲۰۰۸ ۴/۵ ۱۹۹۳ ۳۷/۹ ۲۰۱۱
 اردن ۱۱/۳ ۶/۹ ۳۵/۴ ۲۰۱۰ ۱۱/۳ ۲۰۰۳ ۳۹/۷ ۲۰۰۷
 قزاقستان ۸/۵ ۵/۶ ۲۶/۴ ۲۰۱۳ ۸/۰ ۲۰۰۴ (حدودی) ۲۸/۹ ۲۰۱۱
 کنیا ۱۳/۶ ۸/۲ ۴۷/۷ ۲۰۰۵ ۱۸/۶ ۲۰۰۰ ۴۲/۵ ۲۰۰۸ (حدودی)
 کره شمالی
 کره جنوبی ۷/۸ ۴/۷ ۳۱/۳ ۲۰۰۷ ۵/۹ ۲۰۱۱ ۳۰/۲ ۲۰۱۳ (حدودی)
 کویت
 قرقیزستان ۶/۴ ۴/۴ ۲۷/۴ ۲۰۱۲ ۶/۴ ۲۰۰۳ ۳۳/۴ ۲۰۰۷
 لائوس ۸/۳ ۵/۴ ۳۷/۹ ۲۰۱۲ ۸/۴ ۲۰۰۲ ۳۶/۷ ۲۰۰۸
 لتونی ۱۱/۶ ۶/۸ ۳۵/۵ ۲۰۱۲ ۱۱/۶ ۲۰۰۳ ۳۵/۲ ۲۰۱۰
 لبنان
 لسوتو ۳۹/۸ ۴۴/۲ ۵۴/۲ ۲۰۱۵ ۴۸/۲ ۲۰۰۲ (حدودی) ۶۳/۲ ۱۹۹۵
 لیبریا ۱۲/۸ ۳۶/۵ ۲۰۰۷
 لیبی
 لیتوانی ۱۰/۴ ۶/۳ ۳۵/۲ ۲۰۱۲ ۱۰/۳ ۲۰۰۳ ۳۵/۵ ۲۰۰۹
 لوکزامبورگ ۳۴/۸ ۲۰۱۲ ۶/۸ ۲۰۰۰ ۳۰/۴ ۲۰۱۳ (حدودی)
 ماکائو ۳۵ ۲۰۱۳
 جمهوری مقدونیه ۱۲/۵ ۷/۵ ۴۳/۲ ۲۰۰۹ ۱۲/۳ ۲۰۰۳ ۴۳/۶ ۲۰۱۳
 ماداگاسکار ۱۹/۲ ۱۱/۰ ۴۰/۶ ۲۰۱۰ ۱۹/۳ ۲۰۰۱ ۴۷/۵ ۲۰۰۱
 مالاوی ۱۰/۹ ۶/۷ ۴۶/۱ ۲۰۱۰ ۱۱/۰ ۲۰۰۴ ۳۹/۰ ۲۰۰۴
 مالزی ۲۲/۱ ۱۲/۴ ۴۶/۳ ۲۰۰۹ ۲۸/۰ ۲۰۰۳ (حدودی) ۴۶/۲ ۲۰۰۹
 مالدیو ۳۶/۸ ۲۰۰۹ ۳۷/۴ ۲۰۰۴ (حدودی)
 مالی ۱۲/۵ ۷/۶ ۳۳/۰ ۲۰۱۰ ۱۲/۶ ۲۰۰۱ ۴۰/۱ ۲۰۰۱
 مالت ۲۷/۹ ۲۰۱۳
 موریتانی ۱۲/۰ ۷/۴ ۳۷/۵ ۲۰۰۸ ۱۱/۸ ۲۰۰۰ ۳۹/۰ ۲۰۰۰
 موریس ۳۵/۸ ۲۰۱۲ ۳۵/۹ ۲۰۱۲ (حدودی)
 مکزیک ۲۱/۶ ۱۲/۸ ۴۸/۲ ۲۰۱۴ ۲۴/۶ ۲۰۰۴ ۴۸/۳ ۲۰۰۸
 مولداوی ۸/۲ ۵/۳ ۲۸/۵ ۲۰۱۳ ۸/۳ ۲۰۰۳ ۳۳/۰ ۲۰۱۰
 مغولستان ۸/۲ ۵/۴ ۳۳/۸ ۲۰۱۲ ۸/۲ ۲۰۰۲ ۳۶/۵ ۲۰۰۸
 مونته‌نگرو ۳۳/۲ ۲۰۱۳ ۲۶/۲ ۲۰۱۳ (حدودی)
 مراکش ۱۱/۷ ۷/۲ ۴۰/۷ ۲۰۰۷ ۱۱/۹ ۱۹۹۹ ۴۰/۹ ۲۰۰۷ (حدودی)
 موزامبیک ۱۸/۸ ۹/۹ ۴۵/۶ ۲۰۰۸ ۱۸/۸ ۲۰۰۲ ۴۵/۶ ۲۰۰۸
 میانمار ۱۱/۶ ۱۹۹۸
 نامیبیا ۱۰۶/۶ ۵۶/۱ ۶۱/۳ ۲۰۱۰ ۱۲۹/۰ ۲۰۰۳ ۵۹/۷ ۲۰۱۰
 نپال ۱۵/۸ ۹/۱ ۳۲/۸ ۲۰۱۰ ۱۵/۶ ۲۰۰۴ ۳۲/۸ ۲۰۱۰
 هلند ۹/۲ ۲/۵ ۲۸/۰ ۲۰۱۲ ۹/۲ ۱۹۹۹ ۲۵/۱ ۲۰۱۳
 نیوزیلند ۱۲/۴ ۶/۸ ۳۶/۲ ۱۹۹۷ ۳۶/۲ ۱۹۹۷
 نیکاراگوئه ۳۱/۰ ۸/۸ ۴۷/۰ ۲۰۱۴ ۱۵/۴ ۲۰۰۱ ۴۰/۵ ۲۰۱۰
 نیجر ۴۶/۰ ۲۰/۷ ۳۱/۵ ۲۰۱۱ ۴۴/۳ ۱۹۹۵ ۳۴/۰ ۲۰۰۷
 نیجریه ۱۷/۸ ۹/۷ ۴۳/۰ ۲۰۰۹ ۱۷/۵ ۲۰۰۳ ۴۳/۷ ۲۰۰۳
 نروژ ۶/۱ ۳/۹ ۲۵/۹ ۲۰۱۲ ۶/۰ ۲۰۰۰ ۲۶/۸ ۲۰۱۰
 عمان
 پاکستان ۶/۵ ۴/۳ ۲۹/۶ ۲۰۱۰ ۶/۶ ۲۰۰۲ ۲۹/۶ FY ۲۰۱۱
 پاناما ۴۹/۹ ۲۳/۹ ۵۰/۷ ۲۰۱۴ ۶۱/۴ ۲۰۰۳ ۵۱/۹ ۲۰۱۰ (حدودی)
 پاپوآ گینه نو ۲۳/۸ ۱۲/۶ ۴۳/۹ ۲۰۰۹ ۲۳/۸ ۱۹۹۶ ۵۰/۹ ۱۹۹۶
 پاراگوئه ۳۸/۸ ۲۵/۷ ۴۸/۳ ۲۰۱۳ ۶۵/۹ ۲۰۰۳ ۵۳/۲ ۲۰۰۹
 پرو ۲۶/۱ ۱۵/۲ ۴۴/۱ ۲۰۱۴ ۳۱/۵ ۲۰۰۳ ۴۵/۳ ۲۰۱۲
 فیلیپین ۱۵/۵ ۹/۳ ۴۳/۰ ۲۰۱۲ ۱۵/۵ ۲۰۰۳ ۴۶/۰ ۲۰۱۲
 لهستان ۸/۸ ۵/۶ ۳۲/۴ ۲۰۱۲ ۸/۷ ۲۰۰۲ ۳۴/۱ ۲۰۰۹
 پرتغال ۱۵/۰ ۸/۰ ۳۶/۰ ۲۰۱۲ ۹/۲ ۱۹۹۵ (حدودی) ۳۴/۲ ۲۰۱۳ (حدودی)
 قطر ۴۱/۱ ۲۰۰۷
 رومانی ۷/۵ ۴/۹ ۲۷/۳ ۲۰۱۲ ۷/۴ ۲۰۰۳ ۲۷/۳ ۲۰۱۲
 روسیه ۱۲/۷ ۷/۶ ۴۱/۶ ۲۰۱۲ ۱۲/۸ ۲۰۰۲ ۴۲ ۲۰۱۲
 رواندا ۱۸/۶ ۹/۹ ۵۰/۸ ۲۰۱۱ ۱۸/۲ ۲۰۰۰ ۴۶/۸ ۲۰۰۰
 سائوتومه و پرنسیپ ۳۰/۸ ۲۰۱۰
 عربستان سعودی
 سنگال ۱۲/۳ ۷/۴ ۴۰/۳ ۲۰۱۱ ۱۲/۴ ۲۰۰۱ ۴۰/۳ ۲۰۱۱
 صربستان ۲۹/۷ ۲۰۱۰ ۳۸/۷ ۲۰۱۴ (حدودی)
 سیشل ۴۲/۸ ۲۰۰۶
 سیرالئون ۸۷/۲ ۵۷/۶ ۳۴/۰ ۲۰۱۱ ۸۷/۲ ۱۹۸۹ ۶۲/۹ ۱۹۸۹
 سنگاپور ۱۷/۷ ۹/۷ ۱۷/۳ ۱۹۹۸ ۴۶/۴ ۲۰۱۴
 اسلواکی ۶/۷ ۴/۰ ۲۶/۱ ۲۰۱۲ ۶/۷ ۱۹۹۶ ۲۵/۳ ۲۰۱۲
 اسلوونی ۵/۹ ۳/۹ ۲۵/۶ ۲۰۱۲ ۵/۹ ۱۹۹۸ ۲۳/۷ ۲۰۱۲
 سومالی
 آفریقای جنوبی ۳۳/۱ ۱۷/۹ ۶۳/۴ ۲۰۱۱ ۳۱/۹ ۲۰۰۰ ۶۲/۵ ۲۰۱۳ (حدودی)
 سودان جنوبی ۴۵/۵ ۲۰۰۹ ۴۶/۰ ۲۰۱۰ (حدودی)
 اسپانیا ۱۰/۳ ۶/۰ ۳۵/۹ ۲۰۱۲ ۱۰/۲ ۲۰۰۰ ۳۴/۰ ۲۰۱۱
 سری‌لانکا ۱۱/۱ ۶/۹ ۳۸/۶ ۲۰۱۲ ۳۶/۱ FY ۲۰۰۳/۰۴ ۴۹/۰ ۲۰۱۰
 سنت لوسیا ۴۲/۶ ۱۹۹۵
 سودان ۳۵/۴ ۲۰۰۹
 سورینام ۵۷/۶ ۱۹۹۹
 سوازیلند ۲۵/۱ ۱۳/۰ ۵۱/۵ ۲۰۱۰ ۲۵/۴ ۲۰۰۱ ۵۰/۴ ۲۰۰۱
 سوئد ۶/۲ ۴/۰ ۲۷/۳ ۲۰۱۲ ۶/۲ ۲۰۰۰ ۲۴/۹ ۲۰۱۳
 سوئیس ۹/۰ ۵/۵ ۳۱/۶ ۲۰۱۲ ۸/۹ ۲۰۰۰ ۲۸/۷ ۲۰۱۲ (حدودی)
 سوریه ۳۵/۸ ۲۰۰۴
 تایوان ۶/۱ ۲۰۰۲ (حدودی) ۳۳/۸ ۲۰۱۲
 تاجیکستان ۷/۸ ۵/۲ ۳۰/۸ ۲۰۰۹ ۷/۸ ۲۰۰۳ ۳۲/۶ ۲۰۰۶
 تانزانیا ۹/۲ ۵/۸ ۳۷/۸ ۲۰۱۱ ۹/۳ ۲۰۰۰ ۳۷/۶ ۲۰۰۷
 تایلند ۱۲/۶ ۷/۷ ۳۹/۳ ۲۰۱۲ ۱۲/۴ ۲۰۰۲ ۳۹/۴ ۲۰۱۰
 تیمور شرقی ۳۱/۶ ۲۰۰۷ ۳۱/۹ ۲۰۰۷ (حدودی)
 توگو ۴۶/۰ ۲۰۱۱
 ترینیداد و توباگو ۱۲/۹ ۷/۶ ۴۰/۳ ۱۹۹۲
 تونس ۱۳/۴ ۷/۹ ۳۵/۸ ۲۰۱۰ ۱۳/۷ ۲۰۰۰ ۴۰/۰ ۲۰۰۵ (حدودی)
 ترکیه ۶/۶ ۴/۶ ۴۰/۲ ۲۰۱۲ ۱۷/۱ ۲۰۰۳ ۴۰/۲ ۲۰۱۰
 ترکمنستان ۱۲/۳ ۷/۷ ۴۰/۸ ۱۹۹۸ ۱۲/۲ ۱۹۹۸ ۴۰/۸ ۱۹۹۸
 اوگاندا ۱۶/۶ ۹/۲ ۴۲/۴ ۲۰۱۲ ۱۶/۴ ۲۰۰۲ ۳۹/۵ ۲۰۱۳
 اوکراین ۵/۹ ۴/۱ ۲۴/۶ ۲۰۱۳ ۷/۶ ۲۰۰۶ ۲۸/۲ ۲۰۰۹
 امارات متحده عربی
 بریتانیا ۱۳/۸ ۷/۲ ۳۲/۶ ۲۰۱۲ ۱۳/۶ ۱۹۹۹ ۳۲/۴ ۲۰۱۲
 ایالات متحده آمریکا ۱۸/۵ ۹/۴ ۴۶/۱ ۲۰۱۳ ۱۴/۰ ۲۰۱۴ (حدودی) ۴۷/۰ ۲۰۱۴
 اروگوئه ۱۱/۸ ۴۱/۶ ۲۰۱۴ ۱۷/۹ ۲۰۰۳ ۴۵/۳ ۲۰۱۰
 ازبکستان ۱۰/۶ ۶/۲ ۳۶/۷ ۲۰۰۳ ۱۰/۶ ۲۰۰۳ ۳۶/۸ ۲۰۰۳
 ونزوئلا ۱۸/۸ ۱۶/۰ ۴۶/۹ ۲۰۰۶ ۵۰/۳ ۲۰۰۳ ۳۹/۰ ۲۰۱۱
 ویتنام ۶/۹ ۴/۹ ۳۸/۹ ۲۰۱۲ ۱۰/۰ ۲۰۰۴ ۳۷/۶ ۲۰۰۸
 فلسطین ۳۵/۵ ۲۰۰۹
 یمن ۸/۶ ۵/۶ ۳۷/۷ ۲۰۰۵ ۸/۶ ۲۰۰۳ ۳۷/۷ ۲۰۰۵
 زامبیا ۵۵/۶ ۲۰۱۰ ۵۷/۵ ۲۰۱۰
 زیمبابوه ۵۰/۱ ۱۹۹۵ ۵۰/۱ ۲۰۰۶
کل جهان ۱۲/۰ ۲۰۰۲ (حدودی) ۳۸/۰ ۲۰۰۷

کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

ضریب جینی پیش از پرداخت مالیات و انتقال وجه

ضریب جینی پیش از پرداخت مالیات و انتقال وجه
کشور میانه دهه ۷۰ میانه دهه ۸۰ حدود ۱۹۹۰ میانه دهه ۹۰ حدود ۲۰۰۰ میانه دهه ۲۰۰۰ اواخر دهه ۲۰۰۰

 استرالیا ۰/۴۶۷ ۰/۴۷۶ ۰/۴۶۵ ۰/۴۶۸
 اتریش ۰/۴۳۳ ۰/۴۷۲
 بلژیک ۰/۴۴۹ ۰/۴۷۲ ۰/۴۶۴ ۰/۴۹۴ ۰/۴۶۹
 کانادا ۰/۳۸۵ ۰/۳۹۵ ۰/۴۰۳ ۰/۴۳۰ ۰/۴۴۰ ۰/۴۳۶ ۰/۴۴۱
 شیلی ۰/۴۴۱ ۰/۴۱۴ ۰/۴۲۶
 جمهوری چک ۰/۴۴۲ ۰/۴۷۲ ۰/۴۷۴ ۰/۴۴۴
 دانمارک ۰/۳۷۳ ۰/۳۹۶ ۰/۴۱۷ ۰/۴۱۵ ۰/۴۱۷ ۰/۴۱۶
 استونی ۰/۵۰۴ ۰/۴۵۸
 فنلاند ۰/۳۴۳ ۰/۳۸۷ ۰/۴۷۹ ۰/۴۷۸ ۰/۴۸۳ ۰/۴۶۵
 فرانسه ۰/۳۸۰ ۰/۳۷۰ ۰/۴۷۳ ۰/۴۹۰ ۰/۴۸۵ ۰/۴۸۳
 آلمان ۰/۴۳۹ ۰/۴۲۹ ۰/۴۵۹ ۰/۴۷۱ ۰/۴۹۹ ۰/۵۰۴
 یونان ۰/۴۴۸ ۰/۴۲۶ ۰/۴۴۶ ۰/۴۶۶ ۰/۴۵۴ ۰/۴۳۶
 مجارستان ۰/۴۵۲ ۰/۴۹۶ ۰/۴۶۳ ۰/۴۹۷ ۰/۴۶۶
 ایسلند ۰/۳۶۵ ۰/۳۸۲
 جمهوری ایرلند
 اسرائیل ۰/۴۷۲ ۰/۴۷۶ ۰/۴۹۴ ۰/۵۰۴ ۰/۵۱۳ ۰/۴۹۸
 ایتالیا ۰/۴۲۰ ۰/۴۳۷ ۰/۵۰۸ ۰/۵۱۶ ۰/۵۵۷ ۰/۵۳۴
 ژاپن ۰/۳۴۵ ۰/۴۰۳ ۰/۴۳۲ ۰/۴۴۳ ۰/۴۶۲
 لوکزامبورگ ۰/۳۸۳ ۰/۴۲۷ ۰/۴۲۱ ۰/۴۵۴ ۰/۴۸۲
 مکزیک ۰/۴۵۳ ۰/۵۳۲ ۰/۵۱۷ ۰/۴۹۱ ۰/۴۹۴
 هلند ۰/۴۲۶ ۰/۴۷۳ ۰/۴۷۴ ۰/۴۸۴ ۰/۴۲۴ ۰/۴۲۶ ۰/۴۲۶
 نیوزیلند ۰/۴۰۸ ۰/۴۶۸ ۰/۴۸۸ ۰/۴۸۴ ۰/۴۷۳ ۰/۴۵۵
 نروژ ۰/۳۵۱ ۰/۴۰۴ ۰/۴۲۶ ۰/۴۴۷ ۰/۴۱۰
 لهستان ۰/۵۴۲ ۰/۴۷۰
 پرتغال ۰/۴۵۷ ۰/۴۳۶ ۰/۴۹۰ ۰/۴۷۹ ۰/۵۴۲ ۰/۵۲۱
 اسلواکی ۰/۴۵۸ ۰/۴۱۶
 اسلوونی ۰/۴۵۲ ۰/۴۲۳
 کره جنوبی ۰/۳۳۱ ۰/۳۴۴
 اسپانیا ۰/۴۶۱
 سوئد ۰/۳۸۹ ۰/۴۰۴ ۰/۴۰۸ ۰/۴۳۸ ۰/۴۴۶ ۰/۴۳۲ ۰/۴۲۶
 سوئیس ۰/۴۰۹
 ترکیه ۰/۴۷۰
 بریتانیا ۰/۳۳۸ ۰/۴۱۹ ۰/۴۳۹ ۰/۴۵۳ ۰/۴۵۸ ۰/۴۴۵ ۰/۴۵۶
 ایالات متحده آمریکا ۰/۴۰۶ ۰/۴۳۶ ۰/۴۵۰ ۰/۴۷۷ ۰/۴۷۶ ۰/۴۸۶ ۰/۴۸۶

ضریب جینی پس از پرداخت مالیات و انتقال وجه

ضریب جینی پس از پرداخت مالیات و انتقال وجه
کشور میانه دهه ۷۰ میانه دهه ۸۰ حدود ۱۹۹۰ میانه دهه ۹۰ حدود ۲۰۰۰ میانه دهه ۲۰۰۰ اواخر دهه ۲۰۰۰

 استرالیا ۰/۳۰۹ ۰/۳۱۷ ۰/۳۱۵ ۰/۳۳۶
 اتریش ۰/۲۳۶ ۰/۲۳۸ ۰/۲۵۲ ۰/۲۶۵ ۰/۲۶۱
 بلژیک ۰/۲۷۴ ۰/۲۸۷ ۰/۲۸۹ ۰/۲۷۱ ۰/۲۵۹
 کانادا ۰/۳۰۴ ۰/۲۹۳ ۰/۲۸۷ ۰/۲۸۹ ۰/۳۱۸ ۰/۳۱۷ ۰/۳۲۴
 شیلی ۰/۴۲۷ ۰/۴۰۳ ۰/۳۹۴
 جمهوری چک ۰/۲۳۲ ۰/۲۵۷ ۰/۲۶۰ ۰/۲۶۸ ۰/۲۵۶
 دانمارک ۰/۲۲۱ ۰/۲۲۶ ۰/۲۱۵ ۰/۲۲۶ ۰/۲۳۲ ۰/۲۴۸
 استونی ۰/۳۴۹ ۰/۳۱۵
 فنلاند ۰/۲۳۵ ۰/۲۰۹ ۰/۲۱۸ ۰/۲۴۷ ۰/۲۵۴ ۰/۲۵۹
 فرانسه ۰/۳۰۰ ۰/۲۹۰ ۰/۲۷۷ ۰/۲۸۷ ۰/۲۸۸ ۰/۲۹۳
 آلمان ۰/۲۵۱ ۰/۲۵۶ ۰/۲۶۶ ۰/۲۶۴ ۰/۲۸۵ ۰/۲۹۵
 یونان ۰/۴۱۳ ۰/۳۳۶ ۰/۳۳۶ ۰/۳۴۵ ۰/۳۲۱ ۰/۳۰۷
 مجارستان ۰/۲۷۳ ۰/۲۹۴ ۰/۲۹۳ ۰/۲۹۱ ۰/۲۷۲
 ایسلند ۰/۲۵۷ ۰/۳۰۱
 جمهوری ایرلند ۰/۳۳۱ ۰/۳۲۴ ۰/۳۰۴ ۰/۳۱۴ ۰/۲۹۳
 اسرائیل ۰/۳۲۶ ۰/۳۲۹ ۰/۳۳۸ ۰/۳۴۷ ۰/۳۷۸ ۰/۳۷۱
 ایتالیا ۰/۳۰۹ ۰/۲۹۷ ۰/۳۴۸ ۰/۳۴۳ ۰/۳۵۲ ۰/۳۳۷
 ژاپن ۰/۳۰۴ ۰/۳۲۳ ۰/۳۳۷ ۰/۳۲۱ ۰/۳۲۹
 لوکزامبورگ ۰/۲۴۷ ۰/۲۵۹ ۰/۲۶۱ ۰/۲۵۸ ۰/۲۸۸
 مکزیک ۰/۴۵۲ ۰/۵۱۹ ۰/۵۰۷ ۰/۴۷۴ ۰/۴۷۶
 هلند ۰/۲۶۳ ۰/۲۷۲ ۰/۲۹۲ ۰/۲۹۷ ۰/۲۹۲ ۰/۲۸۴ ۰/۲۹۴
 نیوزیلند ۰/۲۷۱ ۰/۳۱۸ ۰/۳۳۵ ۰/۳۳۹ ۰/۳۳۵ ۰/۳۳۰
 نروژ ۰/۲۲۲ ۰/۲۴۳ ۰/۲۶۱ ۰/۲۷۶ ۰/۲۵۰
 لهستان ۰/۳۱۶ ۰/۳۴۹ ۰/۳۰۵
 پرتغال ۰/۳۵۴ ۰/۳۲۹ ۰/۳۵۹ ۰/۳۵۶ ۰/۳۸۵ ۰/۳۵۳
 اسلواکی ۰/۲۶۸ ۰/۲۵۷
 اسلوونی ۰/۲۴۶ ۰/۲۳۶
 کره جنوبی ۰/۳۰۶ ۰/۳۱۵
 اسپانیا ۰/۳۷۱ ۰/۳۳۷ ۰/۳۴۳ ۰/۳۴۲ ۰/۳۱۹ ۰/۳۱۷
 سوئد ۰/۲۱۲ ۰/۱۹۸ ۰/۲۰۹ ۰/۲۱۱ ۰/۲۴۳ ۰/۲۳۴ ۰/۲۵۹
 سوئیس ۰/۲۷۹ ۰/۲۷۶ ۰/۳۰۳
 ترکیه ۰/۴۳۴ ۰/۴۹۰ ۰/۴۳۰ ۰/۴۰۹
 بریتانیا ۰/۲۶۸ ۰/۳۰۹ ۰/۳۵۴ ۰/۳۳۶ ۰/۳۵۱ ۰/۳۳۱ ۰/۳۴۵
 ایالات متحده آمریکا ۰/۳۱۶ ۰/۳۳۷ ۰/۳۴۸ ۰/۳۶۱ ۰/۳۵۷ ۰/۳۸۰ ۰/۳۷۸