دگرجنسگونه یا تراجنسیتی (به انگلیسی: transgender) یک اسم عمومی برای افراد، عقاید و گروه‌هایی است که مایل به تغییر قواعد فرهنگی و اجتماعی و فیزیکی نقش جنسیتی خود می‌باشند. ترنسجندر به معنای دیگر یعنی یک فرد که خود را به صورت زن، مرد، دوجنسه، یا بی‌جنسیت ببیند ولی دیگران فرد را از لحاظ ظاهری یا ژنتیکی به صورت دیگر ببینند. ترنسجندر یک گرایش جنسی نیست. یک ترنسجندر به عنوان یک فرد می‌تواند یک دگرجنس‌گرا، همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، pansexual، چندجنس‌گرا، و یا بی‌جنس‌گرا باشد

این صفحه شامل کتاب‌ها، مقالات، فرهنگ‌ها و اصطلاحات مربوط به دگرجنسگونه‌ها می‌باشد.

رفتارها

در فرهنگ‌های غیر غربی

اصطلاحات اصلی

جنسیت

جنس

  • صفات جنسی
  • اندام جنسی
  • صفات ثانویه جنسی
  • سیستم تعیین جنسیت

دوجنسه

موارد دیگر

موضوعات مربوط به تغییر

کتاب ها