فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

This is a list of solar eclipses in the 19th century BC. During the period 1900 to 1801 BC there were 253 solar eclipses of which 93 wereجزئی، ۸۰ were حلقه‌ای, ۶۳ were کلی (one خورشیدگرفتگی), and 17 were hybrids. The greatest number of eclipses in one year was five, in 1853 BC and 1806 BC. One month, January 1806 BC, had two eclipses.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مرکز
گرفتگی
مکان عرض مسیر منطقهٔ جغرافیایی منبع(ها)
-۸۰۹۹-۰۱-۱۹ ۱۹ ژانویه ۱۹۰۰ 12:03:25 -9 جزئی 0.4706
-۸۰۹۹-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۱۹۰۰ 03:48:10 -4 جزئی 0.5537
-۸۰۹۹-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۱۹۰۰ 15:31:53 34 جزئی 0.1079
-۸۱۰۰-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۱۸۹۹ 22:40:58 1 کلی 1.0248 01m 53s ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۸۱۰۰-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۱۸۹۹ 07:45:10 6 حلقه‌ای 0.9476 05m 02s ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۱۰۰-۱۲-۲۹ ۲۹ دسامبر ۱۸۹۹ 13:56:59 11 کلی 1.0512 04m 51s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۸۱۰۱-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۱۸۹۸ 08:08:49 16 حلقه‌ای 0.9519 06m 36s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
-۸۱۰۱-۱۲-۱۹ ۱۹ دسامبر ۱۸۹۸ 05:18:24 21 کلی 1.0176 01m 35s ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۸۱۰۲-۰۶-۱۲ ۱۲ ژوئن ۱۸۹۷ 12:24:24 26 حلقه‌ای 0.9821 01m 29s ۴۰۲ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
-۸۱۰۲-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۱۸۹۷ 23:54:29 -7 جزئی 0.4066
-۸۱۰۳-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۸۹۶ 16:43:42 -2 کلی 1.0640 04m 00s ۴۰۷ کیلومتر (۲۵۳ مایل)
-۸۱۰۳-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۱۸۹۶ 00:12:42 3 حلقه‌ای 0.9130 08m 57s ۴۴۹ کیلومتر (۲۷۹ مایل)
-۸۱۰۴-۰۴-۲۳ ۲۳ آوریل ۱۸۹۵ 10:00:21 8 کلی 1.0770 06m 45s ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
-۸۱۰۴-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۸۹۵ 23:55:45 13 حلقه‌ای 0.9375 07m 51s ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۸۱۰۵-۰۴-۱۳ ۱۳ آوریل ۱۸۹۴ 01:21:49 18 کلی 1.0302 02m 36s ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۸۱۰۵-۱۰-۰۶ ۶ اکتبر ۱۸۹۴ 05:53:28 23 حلقه‌ای 0.9865 01m 11s ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۸۱۰۶-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۱۸۹۳ 20:26:50 -10 جزئی 0.3609
-۸۱۰۶-۰۴-۰۱ ۱ آوریل ۱۸۹۳ 10:34:53 28 جزئی 0.1369
-۸۱۰۶-۰۸-۲۶ ۲۶ اوت ۱۸۹۳ 09:10:32 -5 جزئی 0.4570
-۸۱۰۶-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۱۸۹۳ 18:46:57 33 جزئی 0.3652
-۸۱۰۷-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۱۸۹۲ 20:35:09 0 حلقه‌ای 0.9340 08m 31s ۳۱۸ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
-۸۱۰۷-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۱۸۹۲ 01:16:58 5 کلی 1.0412 03m 57s ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۸۱۰۸-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۱۸۹۱ 22:55:57 10 حلقه‌ای 0.9690 03m 32s ۱۱۲ کیلومتر (۷۰ مایل)
-۸۱۰۸-۰۸-۰۵ ۵ اوت ۱۸۹۱ 13:30:29 15 حلقه‌ای 0.9952 00m 30s ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۸۱۰۹-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۱۸۹۰ 08:15:48 20 کلی 1.0140 00m 54s ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۸۱۰۹-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۱۸۹۰ 18:42:25 25 حلقه‌ای 0.9427 04m 01s ۴۷۰ کیلومتر (۲۹۰ مایل)
-۸۱۰۹-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۱۸۹۰ 13:12:37 -8 جزئی 0.6761
-۸۱۱۰-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۱۸۸۹ 23:06:19 30 جزئی 0.1258
-۸۱۱۰-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۱۸۸۹ 04:13:21 -3 جزئی 0.5742
-۸۱۱۰-۱۲-۰۹ ۹ دسامبر ۱۸۸۹ 03:39:58 2 Hybrid 1.0079 00m 48s ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل)
-۸۱۱۱-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۱۸۸۸ 10:29:54 7 Hybrid 1.0115 01m 13s ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۱۱۱-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۱۸۸۸ 12:27:36 12 حلقه‌ای 0.9537 04m 54s ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
-۸۱۱۲-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۱۸۸۷ 23:51:15 17 کلی 1.0644 04m 59s ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۱۱۲-۱۱-۱۷ ۱۷ نوامبر ۱۸۸۷ 13:59:10 22 حلقه‌ای 0.9109 07m 03s ۶۸۸ کیلومتر (۴۲۸ مایل)
-۸۱۱۳-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۱۸۸۶ 10:13:55 -11 جزئی 0.2387
-۸۱۱۳-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۱۸۸۶ 16:58:46 27 جزئی 0.8412
-۸۱۱۳-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۱۸۸۶ 19:30:51 -6 جزئی 0.1624
-۸۱۱۳-۱۱-۰۶ ۶ نوامبر ۱۸۸۶ 13:03:01 32 جزئی 0.0810
-۸۱۱۴-۰۴-۰۳ ۳ آوریل ۱۸۸۵ 00:11:40 -1 Hybrid 1.0117 00m 56s ۵۶ کیلومتر (۳۵ مایل)
-۸۱۱۴-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۱۸۸۵ 03:43:13 4 Hybrid 1.0045 00m 21s ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
-۸۱۱۵-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۱۸۸۴ 07:14:53 9 حلقه‌ای 0.9625 04m 04s ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۸۱۱۵-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۱۸۸۴ 18:00:59 14 کلی 1.0518 04m 20s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۸۱۱۶-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۱۸۸۳ 08:11:58 19 حلقه‌ای 0.9347 06m 41s ۴۰۲ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
-۸۱۱۶-۰۹-۰۵ ۵ سپتامبر ۱۸۸۳ 10:07:48 24 کلی 1.0423 03m 30s ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۱۱۷-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۱۸۸۲ 19:52:53 -9 جزئی 0.4269
-۸۱۱۷-۰۳-۰۱ ۱ مارس ۱۸۸۲ 09:41:45 29 جزئی 0.0793
-۸۱۱۷-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۸۸۲ 10:59:30 -4 جزئی 0.4449
-۸۱۱۷-۰۸-۲۵ ۲۵ اوت ۱۸۸۲ 23:20:13 34 جزئی 0.1672
-۸۱۱۸-۰۱-۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۸۸۱ 07:01:48 1 کلی 1.0301 02m 13s ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۸۱۱۸-۰۷-۱۵ ۱۵ ژوئیه ۱۸۸۱ 14:24:03 6 حلقه‌ای 0.9430 05m 12s ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۸۱۱۹-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۱۸۸۰ 22:33:28 11 کلی 1.0539 05m 01s ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۱۱۹-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۱۸۸۰ 14:42:43 16 حلقه‌ای 0.9516 06m 28s ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۸۱۱۹-۱۲-۲۹ ۲۹ دسامبر ۱۸۸۰ 13:53:36 21 کلی 1.0175 01m 36s ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۸۱۲۰-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۱۸۷۹ 19:18:52 26 حلقه‌ای 0.9881 01m 09s ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
-۸۱۲۰-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۸۷۹ 08:08:52 -7 جزئی 0.4012
-۸۱۲۱-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۱۸۷۸ 00:04:14 -2 کلی 1.0633 03m 33s ۵۷۰ کیلومتر (۳۵۰ مایل)
-۸۱۲۱-۱۱-۰۸ ۸ نوامبر ۱۸۷۸ 08:12:04 3 حلقه‌ای 0.9122 08m 43s ۴۵۷ کیلومتر (۲۸۴ مایل)
-۸۱۲۲-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۸۷۷ 17:23:23 8 کلی 1.0763 06m 34s ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
-۸۱۲۲-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۱۸۷۷ 08:04:34 13 حلقه‌ای 0.9384 07m 43s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۸۱۲۳-۰۴-۲۳ ۲۳ آوریل ۱۸۷۶ 08:29:55 18 کلی 1.0291 02m 42s ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۸۱۲۳-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۸۷۶ 14:21:41 23 حلقه‌ای 0.9877 01m 07s ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۸۱۲۴-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۱۸۷۵ 03:18:38 -10 جزئی 0.2506
-۸۱۲۴-۰۴-۱۲ ۱۲ آوریل ۱۸۷۵ 17:19:21 28 جزئی 0.2599
-۸۱۲۴-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۱۸۷۵ 17:30:25 -5 جزئی 0.4083
-۸۱۲۴-۱۰-۰۶ ۶ اکتبر ۱۸۷۵ 03:24:58 33 جزئی 0.3878
-۸۱۲۵-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۱۸۷۴ 03:31:18 0 حلقه‌ای 0.9372 07m 32s ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
-۸۱۲۵-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۱۸۷۴ 09:20:55 5 کلی 1.0348 03m 15s ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۸۱۲۶-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۱۸۷۳ 06:23:37 10 حلقه‌ای 0.9753 02m 49s ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
-۸۱۲۶-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۱۸۷۳ 21:02:20 15 حلقه‌ای 0.9887 01m 14s ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
-۸۱۲۷-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۱۸۷۲ 16:17:25 20 کلی 1.0210 01m 24s ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۸۱۲۷-۰۸-۰۵ ۵ اوت ۱۸۷۲ 01:40:13 25 حلقه‌ای 0.9393 04m 37s ۴۱۰ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
-۸۱۲۷-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۱۸۷۲ 21:54:24 -8 جزئی 0.6574
-۸۱۲۸-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۱۸۷۱ 07:27:56 30 جزئی 0.1718
-۸۱۲۸-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۱۸۷۱ 10:47:42 -3 جزئی 0.4433
-۸۱۲۸-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۱۸۷۱ 01:47:41 35 جزئی 0.0081
-۸۱۲۸-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۱۸۷۱ 12:15:47 2 Hybrid 1.0066 00m 42s ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۸۱۲۹-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۱۸۷۰ 17:29:24 7 Hybrid 1.0133 01m 26s ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۸۱۲۹-۱۲-۰۹ ۹ دسامبر ۱۸۷۰ 20:43:48 12 حلقه‌ای 0.9521 05m 11s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۸۱۳۰-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۱۸۶۹ 07:10:24 17 کلی 1.0667 05m 17s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۸۱۳۰-۱۱-۲۷ ۲۷ نوامبر ۱۸۶۹ 22:00:10 22 حلقه‌ای 0.9107 06m 55s ۶۸۶ کیلومتر (۴۲۶ مایل)
-۸۱۳۱-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۱۸۶۸ 17:36:03 -11 جزئی 0.0973
-۸۱۳۱-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۱۸۶۸ 00:20:47 27 جزئی 0.9844
-۸۱۳۱-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۱۸۶۸ 03:41:29 -6 جزئی 0.1561
-۸۱۳۱-۱۱-۱۶ ۱۶ نوامبر ۱۸۶۸ 21:10:19 32 جزئی 0.0884
-۸۱۳۲-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۱۸۶۷ 07:17:07 -1 Hybrid 1.0084 00m 41s ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
-۸۱۳۲-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۱۸۶۷ 12:11:37 4 Hybrid 1.0050 00m 24s ۲۴ کیلومتر (۱۵ مایل)
-۸۱۳۳-۰۴-۰۳ ۳ آوریل ۱۸۶۶ 13:57:33 9 حلقه‌ای 0.9623 04m 04s ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۸۱۳۳-۰۹-۲۷ ۲۷ سپتامبر ۱۸۶۶ 02:35:16 14 کلی 1.0500 04m 09s ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۱۳۴-۰۳-۲۲ ۲۲ مارس ۱۸۶۵ 14:50:16 19 حلقه‌ای 0.9389 06m 12s ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
-۸۱۳۴-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۱۸۶۵ 18:30:18 24 کلی 1.0377 03m 03s ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۸۱۳۵-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۱۸۶۴ 03:35:11 -9 جزئی 0.3711
-۸۱۳۵-۰۳-۱۱ ۱۱ مارس ۱۸۶۴ 16:45:13 29 جزئی 0.1845
-۸۱۳۵-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۱۸۶۴ 18:16:57 -4 جزئی 0.3480
-۸۱۳۵-۰۹-۰۵ ۵ سپتامبر ۱۸۶۴ 07:16:15 34 جزئی 0.2136
-۸۱۳۶-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۱۸۶۳ 15:14:50 1 کلی 1.0355 02m 34s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۸۱۳۶-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۱۸۶۳ 21:10:21 6 حلقه‌ای 0.9383 05m 24s ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
-۸۱۳۷-۰۱-۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۸۶۲ 07:03:23 11 کلی 1.0568 05m 11s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۱۳۷-۰۷-۱۵ ۱۵ ژوئیه ۱۸۶۲ 21:24:00 16 حلقه‌ای 0.9510 06m 18s ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۱۳۸-۰۱-۰۹ ۹ ژانویه ۱۸۶۱ 22:23:09 21 کلی 1.0178 01m 39s ۱۱۲ کیلومتر (۷۰ مایل)
-۸۱۳۸-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۱۸۶۱ 02:20:00 26 حلقه‌ای 0.9917 00m 52s ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
-۸۱۳۸-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۱۸۶۱ 16:22:01 -7 جزئی 0.3957
-۸۱۳۹-۰۵-۲۵ ۲۵ مه ۱۸۶۰ 07:24:25 -2 کلی 1.0203
-۸۱۳۹-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۱۸۶۰ 14:36:03 36 جزئی 0.0181
-۸۱۳۹-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۱۸۶۰ 16:12:53 3 حلقه‌ای 0.9121 08m 27s ۴۶۰ کیلومتر (۲۹۰ مایل)
-۸۱۴۰-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۱۸۵۹ 00:44:54 8 کلی 1.0746 06m 15s ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
-۸۱۴۰-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۱۸۵۹ 16:16:01 13 حلقه‌ای 0.9400 07m 30s ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
-۸۱۴۱-۰۵-۰۴ ۴ مه ۱۸۵۸ 15:35:26 18 کلی 1.0272 02m 41s ۱۰۷ کیلومتر (۶۶ مایل)
-۸۱۴۱-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۱۸۵۸ 22:54:36 23 حلقه‌ای 0.9895 00m 59s ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۸۱۴۲-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۱۸۵۷ 10:02:17 -10 جزئی 0.1309
-۸۱۴۲-۰۴-۲۲ ۲۲ آوریل ۱۸۵۷ 23:58:22 28 جزئی 0.3895
-۸۱۴۲-۰۹-۱۷ ۱۷ سپتامبر ۱۸۵۷ 01:57:42 -5 جزئی 0.3709
-۸۱۴۲-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۸۵۷ 12:08:28 33 جزئی 0.4022
-۸۱۴۳-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۱۸۵۶ 10:18:56 0 حلقه‌ای 0.9402 06m 34s ۳۳۵ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
-۸۱۴۳-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۱۸۵۶ 17:32:50 5 کلی 1.0286 02m 35s ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
-۸۱۴۴-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۱۸۵۵ 13:41:30 10 حلقه‌ای 0.9817 02m 05s ۶۵ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۸۱۴۴-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۱۸۵۵ 04:43:27 15 حلقه‌ای 0.9822 01m 59s ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
-۸۱۴۵-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۱۸۵۴ 00:10:17 20 کلی 1.0282 01m 57s ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
-۸۱۴۵-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۱۸۵۴ 08:46:38 25 حلقه‌ای 0.9356 05m 17s ۳۸۸ کیلومتر (۲۴۱ مایل)
-۸۱۴۶-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۸۵۳ 06:29:27 -8 جزئی 0.6283
-۸۱۴۶-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۱۸۵۳ 15:41:30 30 جزئی 0.2304
-۸۱۴۶-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۱۸۵۳ 17:28:58 -3 جزئی 0.3218
-۸۱۴۶-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۱۸۵۳ 08:41:15 35 جزئی 0.1091
-۸۱۴۶-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۱۸۵۳ 20:45:47 2 Hybrid 1.0059 00m 38s ۲۴ کیلومتر (۱۵ مایل)
-۸۱۴۷-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۱۸۵۲ 00:33:02 7 Hybrid 1.0145 01m 34s ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۸۱۴۷-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۱۸۵۲ 04:56:02 12 حلقه‌ای 0.9511 05m 24s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
-۸۱۴۸-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۱۸۵۱ 14:32:21 17 کلی 1.0680 05m 33s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۸۱۴۸-۱۲-۰۹ ۹ دسامبر ۱۸۵۱ 05:58:42 22 حلقه‌ای 0.9113 06m 47s ۶۷۳ کیلومتر (۴۱۸ مایل)
-۸۱۴۹-۰۶-۰۴ ۴ ژوئن ۱۸۵۰ 07:44:24 27 کلی 1.0660 03m 25s ۶۹۸ کیلومتر (۴۳۴ مایل)
-۸۱۴۹-۱۰-۲۹ ۲۹ اکتبر ۱۸۵۰ 11:58:23 -6 جزئی 0.1571
-۸۱۴۹-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۱۸۵۰ 05:19:01 32 جزئی 0.0947
-۸۱۵۰-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۱۸۴۹ 14:17:16 -1 Hybrid 1.0042 00m 20s ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۸۱۵۰-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۱۸۴۹ 20:46:35 4 Hybrid 1.0059 00m 29s ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
-۸۱۵۱-۰۴-۱۳ ۱۳ آوریل ۱۸۴۸ 20:33:27 9 حلقه‌ای 0.9617 04m 09s ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۸۱۵۱-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۱۸۴۸ 11:15:47 14 کلی 1.0485 04m 01s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
-۸۱۵۲-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۱۸۴۷ 21:21:37 19 حلقه‌ای 0.9428 05m 46s ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۸۱۵۲-۰۹-۲۷ ۲۷ سپتامبر ۱۸۴۷ 02:59:55 24 کلی 1.0333 02m 38s ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۸۱۵۳-۰۲-۲۱ ۲۱ فوریه ۱۸۴۶ 11:10:37 -9 جزئی 0.3024
-۸۱۵۳-۰۳-۲۲ ۲۲ مارس ۱۸۴۶ 23:43:44 29 جزئی 0.3009
-۸۱۵۳-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۱۸۴۶ 01:41:20 -4 جزئی 0.2638
-۸۱۵۳-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۱۸۴۶ 15:18:31 34 جزئی 0.2495
-۸۱۵۴-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۱۸۴۵ 23:20:42 1 کلی 1.0408 02m 53s ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۱۵۴-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۱۸۴۵ 04:04:34 6 حلقه‌ای 0.9335 05m 37s ۳۵۵ کیلومتر (۲۲۱ مایل)
-۸۱۵۵-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۱۸۴۴ 15:24:14 11 کلی 1.0598 05m 19s ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
-۸۱۵۵-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۱۸۴۴ 04:14:32 16 حلقه‌ای 0.9502 06m 09s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۸۱۵۶-۰۱-۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۸۴۳ 06:43:06 21 کلی 1.0185 01m 43s ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۸۱۵۶-۰۷-۱۵ ۱۵ ژوئیه ۱۸۴۳ 09:30:31 26 حلقه‌ای 0.9941 00m 38s ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل)
-۸۱۵۶-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۸۴۳ 00:30:01 -7 جزئی 0.3838
-۸۱۵۷-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۱۸۴۲ 14:47:29 -2 جزئی 0.8834
-۸۱۵۷-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۱۸۴۲ 22:03:49 36 جزئی 0.1461
-۸۱۵۷-۱۱-۳۰ ۳۰ نوامبر ۱۸۴۲ 00:13:30 3 حلقه‌ای 0.9127 08m 08s ۴۵۹ کیلومتر (۲۸۵ مایل)
-۸۱۵۸-۰۵-۲۵ ۲۵ مه ۱۸۴۱ 08:04:26 8 کلی 1.0720 05m 50s ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
-۸۱۵۸-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۱۸۴۱ 00:31:24 13 حلقه‌ای 0.9422 07m 13s ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
-۸۱۵۹-۰۵-۱۴ ۱۴ مه ۱۸۴۰ 22:35:50 18 کلی 1.0246 02m 34s ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
-۸۱۵۹-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۱۸۴۰ 07:32:22 23 حلقه‌ای 0.9917 00m 48s ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
-۸۱۶۰-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۱۸۳۹ 16:36:35 -10 جزئی 0.0000
-۸۱۶۰-۰۵-۰۴ ۴ مه ۱۸۳۹ 06:31:11 28 جزئی 0.5269
-۸۱۶۰-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۸۳۹ 10:33:15 -5 جزئی 0.3459
-۸۱۶۰-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۱۸۳۹ 20:57:36 33 جزئی 0.4084
-۸۱۶۱-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۱۸۳۸ 17:00:38 0 حلقه‌ای 0.9428 05m 39s ۳۶۹ کیلومتر (۲۲۹ مایل)
-۸۱۶۱-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۸۳۸ 01:51:07 5 کلی 1.0226 01m 58s ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
-۸۱۶۲-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۱۸۳۷ 20:55:13 10 حلقه‌ای 0.9880 01m 22s ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۱۶۲-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۱۸۳۷ 12:30:48 15 حلقه‌ای 0.9759 02m 45s ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۸۱۶۳-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۱۸۳۶ 07:56:34 20 کلی 1.0353 02m 34s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۱۶۳-۰۸-۲۶ ۲۶ اوت ۱۸۳۶ 16:01:09 25 حلقه‌ای 0.9317 06m 00s ۳۸۱ کیلومتر (۲۳۷ مایل)
-۸۱۶۴-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۱۸۳۵ 14:57:13 -8 جزئی 0.5877
-۸۱۶۴-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۱۸۳۵ 23:47:18 30 جزئی 0.3016
-۸۱۶۴-۰۷-۱۷ ۱۷ ژوئیه ۱۸۳۵ 00:19:47 -3 جزئی 0.2124
-۸۱۶۴-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۱۸۳۵ 15:45:30 35 جزئی 0.1971
-۸۱۶۵-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۸۳۴ 05:07:17 2 Hybrid 1.0052 00m 34s ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
-۸۱۶۵-۰۷-۰۶ ۶ ژوئیه ۱۸۳۴ 07:46:09 7 کلی 1.0151 01m 37s ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
-۸۱۶۵-۱۲-۳۱ ۳۱ دسامبر ۱۸۳۴ 13:00:55 12 حلقه‌ای 0.9506 05m 35s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۸۱۶۶-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۱۸۳۳ 21:59:15 17 کلی 1.0685 05m 46s ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۱۶۶-۱۲-۱۹ ۱۹ دسامبر ۱۸۳۳ 13:52:26 22 حلقه‌ای 0.9126 06m 40s ۶۴۶ کیلومتر (۴۰۱ مایل)
-۸۱۶۷-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۱۸۳۲ 15:09:59 27 کلی 1.0667 03m 40s ۴۵۹ کیلومتر (۲۸۵ مایل)
-۸۱۶۷-۱۱-۰۸ ۸ نوامبر ۱۸۳۲ 20:18:55 -6 جزئی 0.1612
-۸۱۶۷-۱۲-۰۸ ۸ دسامبر ۱۸۳۲ 13:25:07 32 جزئی 0.1053
-۸۱۶۸-۰۵-۰۵ ۵ مه ۱۸۳۱ 21:11:40 -1 حلقه‌ای 0.9984 00m 08s ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۸۱۶۸-۱۰-۲۹ ۲۹ اکتبر ۱۸۳۱ 05:27:09 4 Hybrid 1.0074 00m 38s ۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
-۸۱۶۹-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۱۸۳۰ 03:02:58 9 حلقه‌ای 0.9607 04m 21s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۸۱۶۹-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۱۸۳۰ 20:01:55 14 کلی 1.0472 03m 56s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۸۱۷۰-۰۴-۱۳ ۱۳ آوریل ۱۸۲۹ 03:47:21 19 حلقه‌ای 0.9464 05m 23s ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۸۱۷۰-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۱۸۲۹ 11:36:07 24 کلی 1.0290 02m 15s ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
-۸۱۷۱-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۱۸۲۸ 18:37:30 -9 جزئی 0.2193
-۸۱۷۱-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۱۸۲۸ 06:34:52 29 جزئی 0.4314
-۸۱۷۱-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۱۸۲۸ 09:13:31 -4 جزئی 0.1933
-۸۱۷۱-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۱۸۲۸ 23:28:24 34 جزئی 0.2727
-۸۱۷۲-۰۲-۲۱ ۲۱ فوریه ۱۸۲۷ 07:18:40 1 کلی 1.0459 03m 11s ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
-۸۱۷۲-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۱۸۲۷ 11:07:52 6 حلقه‌ای 0.9289 05m 53s ۴۱۴ کیلومتر (۲۵۷ مایل)
-۸۱۷۳-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۱۸۲۶ 23:37:36 11 کلی 1.0627 05m 26s ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
-۸۱۷۳-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۱۸۲۶ 11:15:15 16 حلقه‌ای 0.9491 06m 01s ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۱۷۴-۰۱-۳۱ ۳۱ ژانویه ۱۸۲۵ 14:55:54 21 کلی 1.0194 01m 47s ۱۰۹ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۸۱۷۴-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۱۸۲۵ 16:48:41 26 حلقه‌ای 0.9959 00m 26s ۲۰ کیلومتر (۱۲ مایل)
-۸۱۷۴-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۱۸۲۵ 08:34:10 -7 جزئی 0.3679
-۸۱۷۵-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۸۲۴ 22:13:19 -2 جزئی 0.7498
-۸۱۷۵-۰۷-۱۵ ۱۵ ژوئیه ۱۸۲۴ 05:38:07 36 جزئی 0.2659
-۸۱۷۵-۱۲-۱۰ ۱۰ دسامبر ۱۸۲۴ 08:10:48 3 حلقه‌ای 0.9140 07m 48s ۴۵۶ کیلومتر (۲۸۳ مایل)
-۸۱۷۶-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۱۸۲۳ 15:25:30 8 کلی 1.0686 05m 20s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۱۷۶-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۱۸۲۳ 08:46:06 13 حلقه‌ای 0.9451 06m 49s ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۸۱۷۷-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۱۸۲۲ 05:35:56 18 کلی 1.0212 02m 18s ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
-۸۱۷۷-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۱۸۲۲ 16:10:47 23 حلقه‌ای 0.9945 00m 33s ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۸۱۷۸-۰۵-۱۴ ۱۴ مه ۱۸۲۱ 13:01:43 28 جزئی 0.6667
-۸۱۷۸-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۱۸۲۱ 19:14:50 -5 جزئی 0.3298
-۸۱۷۸-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۱۸۲۱ 05:49:12 33 جزئی 0.4108
-۸۱۷۹-۰۴-۰۳ ۳ آوریل ۱۸۲۰ 23:34:14 0 حلقه‌ای 0.9446 04m 49s ۴۶۵ کیلومتر (۲۸۹ مایل)
-۸۱۷۹-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۸۲۰ 10:17:02 5 کلی 1.0171 01m 26s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۱۸۰-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۱۸۱۹ 04:01:15 10 حلقه‌ای 0.9939 00m 40s ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
-۸۱۸۰-۰۹-۱۷ ۱۷ سپتامبر ۱۸۱۹ 20:26:39 15 حلقه‌ای 0.9700 03m 28s ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
-۸۱۸۱-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۱۸۱۸ 15:35:24 20 کلی 1.0421 03m 14s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۸۱۸۱-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۱۸۱۸ 23:25:42 25 حلقه‌ای 0.9279 06m 45s ۳۸۲ کیلومتر (۲۳۷ مایل)
-۸۱۸۲-۰۲-۰۱ ۱ فوریه ۱۸۱۷ 23:16:53 -8 جزئی 0.5345
-۸۱۸۲-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۱۸۱۷ 07:44:54 30 جزئی 0.3861
-۸۱۸۲-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۸۱۷ 07:19:00 -3 جزئی 0.1141
-۸۱۸۲-۰۸-۲۵ ۲۵ اوت ۱۸۱۷ 22:59:47 35 جزئی 0.2724
-۸۱۸۳-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۱۸۱۶ 13:21:20 2 Hybrid 1.0048 00m 31s ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
-۸۱۸۳-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۱۸۱۶ 15:06:20 7 کلی 1.0151 01m 35s ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
-۸۱۸۴-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۱۸۱۵ 20:57:33 12 حلقه‌ای 0.9506 05m 43s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۸۱۸۴-۰۷-۰۶ ۶ ژوئیه ۱۸۱۵ 05:31:47 17 کلی 1.0682 05m 56s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۱۸۴-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۱۸۱۵ 21:41:13 22 حلقه‌ای 0.9146 06m 34s ۶۰۸ کیلومتر (۳۷۸ مایل)
-۸۱۸۵-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۱۸۱۴ 22:38:32 27 کلی 1.0656 03m 49s ۳۶۹ کیلومتر (۲۲۹ مایل)
-۸۱۸۵-۱۱-۲۰ ۲۰ نوامبر ۱۸۱۴ 04:41:44 -6 جزئی 0.1670
-۸۱۸۵-۱۲-۱۹ ۱۹ دسامبر ۱۸۱۴ 21:29:10 32 جزئی 0.1196
-۸۱۸۶-۰۵-۱۶ ۱۶ مه ۱۸۱۳ 04:03:20 -1 جزئی 0.9429
-۸۱۸۶-۱۱-۰۸ ۸ نوامبر ۱۸۱۳ 14:11:00 4 Hybrid 1.0094 00m 49s ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
-۸۱۸۷-۰۵-۰۵ ۵ مه ۱۸۱۲ 09:27:26 9 حلقه‌ای 0.9592 04m 39s ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
-۸۱۸۷-۱۰-۲۹ ۲۹ اکتبر ۱۸۱۲ 04:52:15 14 کلی 1.0464 03m 53s ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۸۱۸۸-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۱۸۱۱ 10:09:51 19 حلقه‌ای 0.9495 05m 06s ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۸۱۸۸-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۱۸۱۱ 20:16:20 24 کلی 1.0251 01m 54s ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۸۱۸۹-۰۳-۱۵ ۱۵ مارس ۱۸۱۰ 01:59:09 -9 جزئی 0.1261
-۸۱۸۹-۰۴-۱۳ ۱۳ آوریل ۱۸۱۰ 13:24:19 29 جزئی 0.5684
-۸۱۸۹-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۸۱۰ 16:53:49 -4 جزئی 0.1367
-۸۱۸۹-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۱۸۱۰ 07:43:56 34 جزئی 0.2862
-۸۱۹۰-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۱۸۰۹ 15:09:43 1 کلی 1.0506 03m 28s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۸۱۹۰-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۱۸۰۹ 18:20:00 6 حلقه‌ای 0.9244 06m 12s ۴۸۲ کیلومتر (۳۰۰ مایل)
-۸۱۹۱-۰۲-۲۱ ۲۱ فوریه ۱۸۰۸ 07:42:02 11 کلی 1.0654 05m 31s ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
-۸۱۹۱-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۱۸۰۸ 18:27:18 16 حلقه‌ای 0.9481 05m 55s ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۸۱۹۲-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۱۸۰۷ 22:57:03 21 کلی 1.0204 01m 51s ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
-۸۱۹۲-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۱۸۰۷ 00:18:42 26 حلقه‌ای 0.9971 00m 18s ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
-۸۱۹۳-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۱۸۰۶ 16:30:32 -7 جزئی 0.3415
-۸۱۹۳-۰۱-۳۱ ۳۱ ژانویه ۱۸۰۶ 08:30:57 31 جزئی 0.0081
-۸۱۹۳-۰۶-۲۷ ۲۷ ژوئن ۱۸۰۶ 05:43:43 -2 جزئی 0.6227
-۸۱۹۳-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۱۸۰۶ 13:20:27 36 جزئی 0.3747
-۸۱۹۳-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۱۸۰۶ 16:04:21 3 حلقه‌ای 0.9159 07m 26s ۴۵۱ کیلومتر (۲۸۰ مایل)
-۸۱۹۴-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۸۰۵ 22:47:41 8 کلی 1.0643 04m 47s ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۱۹۴-۱۲-۰۹ ۹ دسامبر ۱۸۰۵ 17:00:35 13 حلقه‌ای 0.9487 06m 18s ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۱۹۵-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۱۸۰۴ 12:33:29 18 کلی 1.0171 01m 54s ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
-۸۱۹۵-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۱۸۰۴ 00:51:05 23 حلقه‌ای 0.9979 00m 13s ۱۰ کیلومتر (۶٫۲ مایل)
-۸۱۹۶-۰۵-۲۵ ۲۵ مه ۱۸۰۳ 19:29:58 28 جزئی 0.8083
-۸۱۹۶-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۱۸۰۳ 04:01:48 -5 جزئی 0.3213
-۸۱۹۶-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۱۸۰۳ 14:42:23 33 جزئی 0.4110
-۸۱۹۷-۰۴-۱۵ ۱۵ آوریل ۱۸۰۲ 06:05:13 0 حلقه‌ای 0.9447 04m 02s ۹۸۸ کیلومتر (۶۱۴ مایل)
-۸۱۹۷-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۸۰۲ 18:49:02 5 Hybrid 1.0119 00m 58s ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۸۱۹۸-۰۴-۰۳ ۳ آوریل ۱۸۰۱ 11:04:05 10 حلقه‌ای 0.9997 00m 02s ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
-۸۱۹۸-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۸۰۱ 04:28:25 15 حلقه‌ای 0.9644 04m 09s ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)