این فهرست احزاب سیاسی سرشناس در ایران یا اپوزیسیون ایران است.

درون حاکمیت

احزاب اصلاح‌طلب

احزاب اصلاح‌طلبان ایران (یا اپوزیسیون غیر حکومتی) شامل دو جریان اصلی اصلاح طلب یعنی، احزاب اصلاح‌طلب راست گرا و احزاب اصلاح‌طلب چپ گرا می‌باشد.

احزاب اصلی اصلاح طلب راستگرا

احزاب اصلی اصلاح‌طلب چپ گرا

احزاب اصولگرا

در دوره‌های مختلف سیاسی ایران از این احزاب تحت عناوین «محافظه کار، بنیادگرا، پایبند به اصول انقلاب، اسلام گرای سنتی» نیز یاد شده است.

احزاب اصولگرایان ایران:

احزاب نزدیک میانه‌رو موسوم به اعتدالگرایان

تشکلهای دانشجویی

احزاب اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی

احزابی هستند که در داخل مناسبات و کارزارهای‌های دولت و حکومت نه فعالیت دارند و نه اجازه فعالیت رسمی و قانونی به آنها داده می‌شود. برخی از این احزاب در داخل و برخی در خارج از کشور هستند.

طیف احزاب ملی‌گرا-جمهوری‌خواه

پادشاهی - سلطنت طلب

طیف احزاب چپ (کمونیست، مارکسیست-لنینیست، مائوئیست، سوسیالیست)

طیف اسلام‌گرای دموکرات (سوسیال اسلامی - لیبرال اسلامی)

احزاب و سازمان‌های منطقه‌ای

حزب‌ها و گروه‌های منحل و تاریخی

دوران مشروطه

دوران پهلوی

پس از انقلاب ۱۳۵۷

جستارهای وابسته

  • فهرست ۲۲۷ تشکل سیاسی ایران با اطلاعات رسمی از وزارت کشور در سال ۱۳۹۲،