افزایش غلظت محلول‌ها از چپ به راست.

غلظت کمیتی است که بیان می‌کند چه مقدار از یک حل شونده در حلال حل شده است.

انواع غلظت‌ها

واحدهای استاندارد بیان غلظت
اندازه گیری نمادگذاری فرمول کلی واحدها
درصد اتمی (A) at.%  %
درصد اتمیage (B) at.%  %
درصد جرمی wt%  %
درصد جرمی حجمی -  % though strictly %g/mL
درصد حجم حجم -  %
مولاریته M mol/L (or M or mol/dm)
مولانیته - mol/kg
مولالیته m mol/kg (or m**)
جز مولی Χ (chi) (decimal)
فرمال F mol/L (or F)
نرمالیته N N
قسمت در صد  % (or pph) da.g/kg
قسمت در هزار ‰ (or ppt*) g/kg
قسمت در میلیون ppm mg/kg
قسمت در میلیارد ppb µg/kg
قسمت در تریلیون ppt* ng/kg
قسمت در کوادریلیون ppq pg/kg

تغییرات غلظت‌

بطور کلی غلظت چه با تغییر فشار و چه دما میتواند تغییر کند . افزایش فشار همواره غلظت ماده را زیاد میکند.افزایش دما عموما غلظت را کاهش میدهد اما قابل توجه است که برخی استثناها دراین خصوص وجود دارد . برای مثال غلظت آب دربین دمای 0تا4درجه سانتی گراد افزایش می یابد درست مانند رفتاری که ازسیلسیوم در دماهای پایین مشاهده شده است .تاثیر فشار و دما بر روی غلظت مایعات و جامدات کم است .قابلیت فشردگی مایع یا جامد (10−6) bar−1 است .این بدان معناست که در حدود 10هزار مرتبه فشار اتمسفر برای کاهش حجم یک ماده به اندازه یک درصدلازم است. (هم چنین فشار حدود هزار برای شن و خاک رس نیاز است . در مقابل غلظت گازها بطور قوی تحت تاثیر فشار است .غلظت یک گاز ایده آل طبق فرمول : که M جرم مولار و P فشار و R ثابت جهانی گازها و T دمای مطلق است .این بدان معناست که غلظت یک گاز ایده آل میتواند با دو برابر کردن فشار یا نصف کردن دمای مطلق دو برابر شود.

جستارهای وابسته

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، .