عید دیدنی یا دید و بازدید نوروزی از رسوم نوروز است. بر اساس این رسم، ابتدا از بزرگان فامیل یا طایفه و شخصیتهای اجتماعی دیدار می‌شود. این دیدارها و مهمانی‌ها بین خویشاوندان، دوستان، همسایگان، همکاران و آشنایان دور و نزدیک انجام می‌شود و معمولاً از روز اول فروردین تا سیزده فروردین و حتی تا آخر فروردین انجام می‌شود. بیشتر وقت‌ها میزبان در روزی دیگر «بازدید پس می‌دهد» و به دیدن مهمانانش می‌رود. در منابع تاریخی به عید دیدنی رسمی درباریان، امیران و رئیسان اشاره شده است.

آیین‌های نوروزی مانند عید دیدنی، در تقابل با زندگی روزمره انسان را از جهانی واقعی به دنیایی خیالی می‌برد و آمادهٔ یک زندگی نو و تولد دوباره می‌کند.

  • میگنا (دانشنامه روانشناسی و علوم تربیتی)
  • نامه نیوز