Treaty of Georgievsk
Treaty of Georgievsk of 1783 (Esadze, 1913).JPG
A c. 1913 photograph of the Georgian version of the Treaty of Georgievsk with Heraclius II's signature and seal.
امضا شده ۲۴ ژوئیه ۱۷۸۳
مکان گئورگیئفسک، امپراتوری روسیه
مهرشده ۱۷۸۴
تاثیرگذاری ۱۷۸۴
امضاکنندگان پادشاهی کارتلی-کاختی و امپراتوری روسیه

عهدنامه گرجیوسک عهدنامه ای دوجانبه میان امپراتوری روسیه و پادشاهی شرق گرجستان در ۲۴ ژوئیه ۱۷۸۳ که بموجب آن گرجستان تحت قیومیت روسیه در می آمد و در عوض تمامیت آن و سلطنت خاندان باگرتیون بر این مناطق تضمین می شد. گرجستان برای همیشه از ایران جدا شد و از آن پس از تزارهای روسی کسب تکلیف می کرد.