طباطبایی یا طباطبائی می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

سادات طباطبایی نامه سلسله‌ای از سادات است که نسب خود را به حسن بن علی می‌رسانند. بخشي از آنها در شهرستانهاي باغ ملك، ممسني (روستاي فهليان) و يزد ساكن مي باشند.جد طباطباییان ابوعبدالله محمد پسر ابراهیم پسر اسماعیل پسر ابراهیم پسر حسن مثنی پسر حسن پسر علی است. گفته می شود طبا در زبان عبری به معنی پدر بزرگ و طباطبا به معنی پدر بزرگ پدر بزرگ است‌.

همچنین، گفته شده است که «طباطبا» در زبان نبطیّه به معنای «سید السّادات» است.

طباطبا از اصحاب جعفر صادق و راویان حدیث او بوده است.

روحانیون

هنرمندان

پژوهشگران و نویسندگان

سیاستمداران

احمد منصوريان طبائي فعال سياسي جنبش دانشجويي

جستارهای وابسته