یک نمودار سرعت واکنش بر حسب غلظت برای Vmax = 3.4 و Km = 0.4.

سینتیک میکائلیس–منتن(به انگلیسی: Michaelis–Menten kinetics) ساده ترین و شناخته شده ترین سینتیک پیشنهادی برای واکنش های همراه با اثر آنزیم است.سینتیک میکائلیس–منتن نخستین بار توسط دانشند آلمانی لئونر میکائلیس و دانشمند کانادایی مائود منتن معرفی گردید.سینتیک میکائلیس–منتن به صورت ساده به شکل زیر تعریف می شود.

معادله سرعت این واکنش به صورت زیر تعریف می شود:

که در این معادله :

این ثابت به ثابت میکائلیس معروف است.

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه زیست شناسی
نشان درگاه درگاه شیمی