سکس‌شناسی یا سکسولوژی یک حوزه علمی بینارشته‌ای است که به بررسی رفتار جنسی و اختلالات جنسی در انسان می‌پردازد.