به کسی که اهل سکستان یا همان سیستان باشد سکزی می‌گویند. این نامگذاری به تبار مردم سیستان باز می‌گردد. نیاکان اینان از سکاها بودند. پسوند -زی به معنی زندگی‌کننده و ساکن است که در نام‌هایی مانند مروزی و رازی هم دیده می‌شود. واژه سِکِستانی (عربی‌شده به صورت سجستانی) نیز هم‌معنی با سکزی است.

سکزی همچنین نام روشی در تصفیه شکر است . همچنین شهری به نام سگزی در استان اصفهان قرار دارد.

سکزی‌های معروف